1918 m. vasario 18 d. | Puziniškio dvarelyje – švietimosi kursai

Mokyklų vyresnybei leidus, pereitą rudenį šičia įkūrė švietimosi kursą jaunimui ir suaugusiems. Kurse yra du skyriu. Pirmąjį skyrių lanko tokie kursistai, kurie dar kaip ir visiškai bemoksliai, vadinasi, nemoka rašyti nė skaityti. Antrojo, kiek jau pramokusiųjų kursistų skyriaus yra daugiau. Šitame skyriuje skaito iš knygos „Mūsų dirva“. Be to dar skaito vieną rinkinį trumpesnių apvaizdinimų iš geografijos ir prigimties mokslo. Prie to mokoma lietuvių gramatikos ir skaitliavimo. Žemutiniame skyriuje, žinia, moko iš elementoriaus. Kursistų abiejuose skyriuose iš viso yra 36, kurie daugiausia turi 16 ligi 30 metų amžiaus. Gi du vaikinu vos dešimties metų pridera į pažengusiųjų skyrių, kadangi tuodu jau buvo kiek lankiusiu pradedamąją mokyklą. Perlinkiuose, tarpe pamokų, mokosi dainuoti lietuviškų dainelių. Kursai esti pavakarės valandomis.


Gabrielė PEtkevičaitė-Bitė Puzniškio dvarelyje organizavusi kursus


Šaltinis: Švietimosi kursai. (1918, Vasario 26). Dabartis (25), p. 3. [žiūrėta 2018-01-24] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23986&seqNr=3