1918 m. vasario 19 d. | Pranciškus Karevičius | Mintys apie Lietuvos ateitį

Mes siekiame monarchijos, kuri privalytų įsisteigti ant konservatyvių krikščionybės pamatų. Tatai atatitkų lietuvių nuomonės daugumai, kuri yra labai prisirišusi prie tikybos ir laikosi senų įpročių.

Vienas korespondentas laikraščio „Berliner Lokalanzeiger“ šnekėjo su Žemaičių vyskupu Pranu Karevičium. Vyskupas pirmučiausia trumpai papasakojęs apie savo apsilankymą vyriausioje vokiečių buveinėje, kame jisai kalbėjęs su Hindenburgu ir Ludendorffu. Paskui jisai aplankęs ir Kölno antvyskupį kardinolą von Hartmanną, kuriam jisai išreiškęs padėką už surinktas Vokietijoje lietuviams aukas. Apie savo buvimą Berlyne vyskupas pasakęs štai ką:

Aš čionai atvykau atkreipti vadovaujančiųjų Vokietijos vietų domės į tai, jog dabar yra atėjęs laikas ryžtis įsteigti savarankę Lietuvos valdiją, kuri, aiškus dalykas, paskui prisiglaustų prie Vokietijos. Tuo tikslu aš esu išdirbęs primenamąjį raštą, kurį įteikiau Vokietijos kancleriui. Lietuvių tokia nuomonė, kad dabar yra atėjęs laikas Lietuvoje įsteigti tokias jau valdymo įstaigas, kokios jau yra įsteigtos Lenkijoje. Vadinasi, mes norime, kad Lietuva taptų pripažinta savaranke valdija. Tuo tarpu jos vyriausybė būtų galima surengti taip, kaip Lenkijoje. Galutinas Lietuvos sutvarkymas galėtų būti paliktas ateičiai, kada vėl bus taurios sąlygos.

Mes siekiame monarchijos, kuri privalytų įsisteigti ant konservatyvių krikščionybės pamatų. Tatai atatitkų lietuvių nuomonės daugumai, kuri yra labai prisirišusi prie tikybos ir laikosi senų įpročių. Išimtinų nuomonių laikosi tiktai kai kurie neskaitlingi gyventojų gaivalai, kurie labai stipriai agituoja, kad prisirišus prie Rusijos. Šita agitacija rodo, jog dabar yra tikrasis laikas pradėti steigti savarankė Lietuva, kuri padarytų sutarčių su Vokietija. Aš esu tikras, jog mes su Vokietija sugyvensime kaip draugas su draugu, jog ateityje bus iš to naudos abiem šalim. Mano patarimai bus įteikti kaizeriui. Gali būti, jog dabar, atvykus pasitartų vyriausion buveinėn kancleriui ir valdijos sekretoriui von Kühlmannui, jau kalbės ir apie Lietuvos klausimą.

Praciškus Karevičius

Kaunas, 1915-1918 m.


Šaltinis: Ką vyskupas Karevičius yra pasakęs apie Lietuvos ateitį. (1918, Vasario 19). Dabartis (22), p. 1. [žiūrėta 2018-01-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23982&seqNr=1