1918 m. vasario 20 d. | Lietuvių vakaras Marijampolėje

Vaidinant tarpais keletas artistų padainavo tautos laisvės dainų, kurios stačiai sužavėjo klausytojus, ir kitos reikėjo atkartoti po kelis sykius.

Marijampolės lietuvių mokytojų kursas gimnazijos bute suruošė pamokinamą ir pasilinksminamą vakarą. Svečių iš miesto ir iš sodžių buvo susirinkę kokie 150. Pirmoje programos dalyje seminarijos choras padainavo šešetą dainelių. Chorą vedė vargonininkas Bendorius. Dainos svečiams labai tiko. Paskui mokiniai deklamavo poetų Maironio, Kudirkos ir Paparonio eilių. Deklamavo labai pavyzdingai, ir publika savo pasitenkinimą išreiškė garsiu delnų plojimu. Paskui ėjo vaidinimas. Lošė trijų veiksmų veikalą „Rytojus“. Paparonio veikalas rodo kurį atsitikimą iš Marijampolės gyvenimo. Vienas jaunas gimnazistas – dar rusų laikais – buvo užsidegęs karšta meile į savo tėvynę Lietuvą, ir, kur tik gaudavo, skaitydavo lietuviškas knygas. Užtat jį rusų policija įkišo kalėjiman. Po 16 metų jo tautiečiai lietuviai jį pagalios iš kalėjimo išvaduoja. Bet jis dabar jau visiškai pražilęs ir suvargęs, nors teturėjo dar tiktai 32 metus amžiaus. Jo bendrataučiai jį užtai pagerbia tuo, kad, didžioje tautiškoje procesijoje, duoda jam nešti laisvą atvaduotos lietuvių tautos vėliavą. Vaidinimas padarė labai didį ir gerą įspūdį; ir tiktai suvaidino labai gražiai ir rūpestingai. Vaidinant tarpais keletas artistų padainavo tautos laisvės dainų, kurios stačiai sužavėjo klausytojus, ir kitos reikėjo atkartoti po kelis sykius.


Šaltinis: Lietuvių vakaras. (1918, Vasario 23). Dabartis (24), p. 3. [žiūrėta 2018-01-24] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23985&seqNr=3