1918 m. vasario 20 d. | Rusija sutinka įvykinti taiką

Tautos komisorių taryba praneša, kad atsakymas pastatytas į vokiečių valdžios smulkesnes sąlygas būsiąs netrukus suteiktas. Valdijos sekretorius perspėjo, jog nepriderą manyti, kad taika su rusais jau yra kišenėje. Tikrą taiką su rusais teturėsime tiktai tada, kada po sutarties parašų bus nudžiūvęs rašalas.

Šiandien popiet valdijos sekretorius v. Kühlmannas savo kalboje Vokietijos seime paskaitė bolševikų valdžios telegramą iš Petrapilės į vokiečių vyriausybę, kuri skamba šitaipo:

Tautos komisorių taryba, iš priežasties įvykusio stovio, laiko reikalingu pasiskelbti, jog ji tinka pasirašyti santaiką tokiomis sąlygomis, kokias yra siūliusios keturių valdijų atstovybės Lietuvos Brastoje.

Tautos komisorių taryba praneša, kad atsakymas pastatytas į vokiečių valdžios smulkesnes sąlygas būsiąs netrukus suteiktas.
Valdijos sekretorius perspėjo, jog nepriderą manyti, kad taika su rusais jau yra kišenėje. Tikrą taiką su rusais teturėsime tiktai tada, kada po sutarties parašų bus nudžiūvęs rašalas.


Rusija sutinka įvykinti taiką. (1918, Vasario 21). Dabartis (23), p. 1. [žiūrėta 2018-01-23] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23984&seqNr=1