1918 m. vasario 21 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Lietuvos klausimas vis neaiškus

Lietuvos klausimas vis neaiškus. Eina Mltverwaltung paskalos, kad Tarybą paleis. Nervai įtempti „Pan arba propal“ (ponas arba žuvęs).

Lietuvos Tarybos nutarimą apie Lietuvos nepriklausomybės skelbimą norėjome įdėti „Lietuvos Aido“ nr. 22 (19.II). Bet cenzūra išbraukė visa, kas tuos dalykus lietė (patį nutarimą ir straipsnį). Ypačiai įtužo dėl mano straipsnio. Berods, ir Šaulys už jį mane „barė“. Girdi, taip galįs rašyti tik „enfant terrible“ [nutrūktgalvis, nenuorama]. Eina paskalų, jog mane dargi ketiną išvežti į Vokietiją. Dėl tos priežasties saugodamas savo „popierius“, išnešiau savo dieninį ir rašau dabar ant atskirų lapelių. Bet kitais keliais (šmugeliui išsiuntėme nutarimą į Berlyną ir 18.II vakare jį paskelbė „Das Neue Litauen“ ir „Vossische Zeitung“, o 19. II „Tagliche Rundschau“ ir dar kiti. „Militrverw. Litauen“ baisiai susirūpinusi, kaip tat galėjo atsitikti. Sako, bevielio telegrafo stotis visa tat pranešusi plačiam pasauliui. Tik Lietuvoje nieks nežino … Tur būti, dabar tardys, kaip viskas pasidarė. Tik eidami dabar į Rusiją (paėmę be kovos Dinabarką (Daugpilį) ir sulaukę Trockio kompromisų, vokiečiai darosi „frech“. Dėl Lenkijos atsitikimų net kairieji ima („Vonwarts“) abejoti apsisprendimo teise. Tas obalsis, matyti, jau sensta. Lietuvos klausimas vis neaiškus. Eina Mltverwaltung paskalos, kad Tarybą paleis. Nervai įtempti „Pan arba propal“ (ponas arba žuvęs).

Rytoj mane kažin kam šaukia į Pressestelle (cenzūros reikalais!). Smetona su Mironu buvo Kaune pinigų parsivežti iš bažnyčių kolektų.


Šaltinis: Petras Klimas. Dienoraštis 1915-1919. Čikaga, p. 226-227.