1918 m. vasario 21 d. | Suirutė Europoje tęsiasi

Valstybės sekretorius pabrėžė, jog negalima esą manyti, kad vokiečiai  taiką Rusija jau taip, kaip kišenėje turėtų. Taika su Rusija būsianti tikra tik tuomet, kai rašalas po taikos sutartimi bus išdžiuvęs.

Prieš lygias rinkimų teises

Vasario m. 20 d. Prūsijos Seimo rinkimų komisijos posėdyje buvo 20 balsų prieš 15 priimtas konservatorių pasiūlymas, įvedąs daugumos balsų (pluralinę) rinkimų teisę. Tuo būdu atmestas valdžios sumanymo nr.3, kuriuomi buvo manoma įvesti lygi rinkimų teisė. Už pasiūlymą balsavo 12 konservatorių, 4 liuosieji konservatoriai ir 4 tautininkai liberalai; kiti gi nariai balsavo prieš konservatorių pasiūlymą.

Plėšimai Rusijoje

Amsterdamo laikraščiai praneša iš Petrapilio: Pereitą trečiadienį esą susekta, kad Maskvos patriarko pavogę aptaisytas auksu ir brangiais akmenimis maldaknyges, mitrą ir kitus bažnytinius dalykus.

Paštas kasdieną užpuolamas plėšikų gaujų. Žemės dalinamojo komisija negalinti kaimuose sulaikyti valstiečių, beplėšiančių dvarus ir nesipešančių tarp savęs.

Sugrįžę iš fronto kareiviai nepatenkinti, nes jie pasivėliję prie žemės dalinimo.

Kas lemia Rusijos likimą

„Deutsche Tagesz“ praneša iš Kopenhagos: Buvusis rusų delegacijos narys Lietuvos Brastoje Mstislavski praneša, kokios buvo generolo Skalono nusižudymo priežastys, kurios, kaip žinoma, nusišovė dar Brastos taryboms prasidedant. Generolas Skalon’as matė išpradžių, kokiu tarpu rusai beveik nieko neturėjo: nei žemėlapių, nei sąrašų. Vėliau pasirodė, kad kai kurie rusų delegatai dargi rašyt nemokėjo. Vokiečiai negalėjo su jais kaip reikiant kalbėti ir išgirsti atsakymo, nes rusai tarp savęs dažnai nesutikdavo. Tuo visu generolas Skalon’as buvo taip sugraudintas, jog pats nusižudė.

Karas ar taika su Rusija?

Iš Berlyno praneša vasario 20 d.: Valstybės sekretorius Kuhlmanas, sakydamas šiandien reichstage kalbą, perskaitė tokią bevielę bolševikų valdžios telegramą iš Petrapilio:

<Liaudies komisarų taryba jaučia reikalo dėlei susidarusio stovio pareikšti, kad ji sutinka pasirašyti taiką tomis sąlygomis, kurios buvo sąjungininkų delegacijų paduotos Lietuvos Brastoj. (Visame reichstage girdėti balsų: klausykit, klausykit!) Liaudies komisarų taryba pareiškia, kad veikiai bus atsakyta į artimesnes sąlygas, kurias paduos vokiečių valdžia>. Valstybės sekretorius pabrėžė, jog negalima esą manyti, kad vokiečiai  taiką Rusija jau taip, kaip kišenėje turėtų. Taika su Rusija būsianti tikra tik tuomet, kai rašalas po taikos sutartimi bus išdžiuvęs.

E. A. Bushnell. Politinė karikatūra „Three bones—a bountiful tip“, 1918 m.


Šaltinis: Paskutinės žinios (1918, vasario 21). Lietuvos aidas 23 (71), p. 1. [žiūrėta 2018.02.14]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66431_1