1918 m. vasario 21 d. | Švėkšnos moksleiviai nori gimnazijos

Čia pas mus būtinai reikalinga gimnazija ar Palangoje, ar Tauragėje, o geriausiai prieinamos vietos yra Rietavas, arba Varniai, o gal ir Švėkšna. Norinčių stoti yra labai daug, o nėra kas pasirūpintų jais.

Žemaičių moksleivių atsišaukimas

Jau ketveri metai kaip užėjo baisus karo laikas. Sunkus tas laikas visai žmonijai, bet ypačiai sunkus ir mokslus einančiai jaunuomenei. Mokslas sustojo, mokyklos (ypač gimnazijos) uždarytos, o metai bėgte bėga. Dabar jau, ačiū Dievui, šiek tiek prašvito Lietuvos padangė , bet mes, žemaičiai vargstame tamsumoje. Kaip laikraščiai praneša, įvairiose vietose atsidarė gimnazijos. Bet mes turime senti, skursti ir neturėti tos vilties, kad galėsime pasidarbuoti atgimusioje Lietuvoje. Čia prieš karą buvo Palangos, Tauragės, Telšių, Šiaulių gimnazijos, o dabar visi likę be jų laukia jų kaip lietaus lašo. Buvome nudžiugę, užgirdę, kad atsidarys Telšiuose gimnazija, griebėmės prašyti leidimų iš valdžios, ir laukėme tos brangios žinios, kad jau tą ir tą dieną galėsime stoti gimnazijon, bet dabar vėl nusitęsė.

Sunku jau mus ilgiau kentėti. Čia pas mus būtinai reikalinga gimnazija ar Palangoje, ar Tauragėje, o geriausiai prieinamos vietos yra Rietavas, arba Varniai, o gal ir Švėkšna. Norinčių stoti yra labai daug, o nėra kas pasirūpintų jais. Mes nežinome patys, kaip pradėti prašyti ir ko? Dabar tylėti nebegalime, nes metai bėga ir mes visi mokslui pasensime ir tinkamai nebegalėsime darbuotis tėvynei. Reikia šauktis, kad kas nors aprūpintų mūsų kraštelį, o mes už tai užsimokėsime darbštumu, meile ir pasišventimu atgimstančiai Lietuvai.

Į kitas gimnazijas iš mus nuvažiuoti toli: artimiausia jųjų Kaune už 200 varstų. Šiauliuose, girdėti, užsirašė labai daug kandidatų, tai vargiai tegalėsime įtilpti. Telšiuose irgi bus ne kitaip. Už tat reikalinga čia atidaryti nauja gimnazija. Dabar gi norėtumėm sunaudoti šį likutį laiką ligi adarysiant gimnaziją ir gauti gimnazijos knygų pasimokyti namie

Buvusieji Palangos gimnazijos mokiniai. Švėkšna, 1918 m. sausio 21 d.

Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, atidaryta 1919 m. rugpjūčio 14 d. (tuo laiku buvo progimnazija). 1928 m.


Šaltinis: Žemaičių moksleivių atsišaukimas (1918, vasario 21). Lietuvos aidas 23 (71), p. 3. [žiūrėta 2018.02.14]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66431_3