1918 m. vasario 23 d. | Richard von Kühlmann | Kalba Vokietijos seime

Naujasis mūsų kariuomenės pasijudinimas nepasiliks be įtakos į Petrapilės valdžią.

Dienotvarkėje pirmiausia pažymėta pasitarimas dėl taikos sutarties su Ukraina.

Valdijos sekretorius von Kühlmannas pirmiausia trumpai praneša apie taikos derybas Lietuvos Brastoje ir toliau štai kaip kalba:

Derybos su ukrainieičiais nebuvo lengvos. Kaip visų jaunųjų tautų, taip ir jų tautiniai siekimai turi labai plačias ribas. Mums tėra svarbu tiktai Ukrainos apribojimas jos vakaruose. Dėl lenkų reikalavimo taikos deryboms mes negalėjome duoti iširti. Nes tam būtų pasipriešinusi vokiečių tautos diduomenė. Ribų nustatymo smulkmenos reikėjo pavesti tam tikrai komisijai. Derybos sulig to dar nėra užsibaigusios. Sutartį peržiūrėsime, atsižvelgdami į etnografinį padėjimą. Bus visa kas padaryta, idant įvyktų teisingas ribų nustatymas. Buvusiose Vienoje ir Berlyne tarybose Ukrainos valdžia galėjo įsitikinti, kad mes stengiamės įvykinti prietelystės taikių. Galima tikėti, kad Ukrainoje yra daug maisto ir pašaro, kuo mes galėsime naudotis, bet didesnę dalį suvartos Austrija-Madjarija. Šitas išmainymas maisto ir pašaro už mūsų gaminius reikalingas abiejų valdijų gyvavimui. Vyriausia taikos svarba yra tame, kad ji bus pavyzdys būsimoms taikos sutartims. Ji yra pavyzdys ir taikai su bolševikų valdžia. Naujasis mūsų kariuomenės pasijudinimas nepasiliks be įtakos į Petrapilės valdžią. Tatai parodo šitas štai kibirkštinis bolševikų kabineto telegramas į vokiečių valdžią. Po tam tikros įvados jame štai kas pasakyta:

Atsižvelgdama į stovio atsimainymą, tautos kamisorių taryba matosi esanti priversta pasirašyti po taikos sutartimi tokiomis sąlygomis, kokios vokiečių delegacijos buvo išreikštos Lietuvos Brastoje. Tautos kamisorių taryba patikrina, kad netrukus bus atsiliepimas į smulkiąsias vokiečių salygas.

Kiek esą iki šiol prityrę, tatai dar nereiškia taikos. Mes patvirtinome gavimą kibirkštinio telegramo ir prašėme patikrinti raštu.


Reichstagas, XX a. pr.


Šaltinis: Vokietijos seimas. (1918, Vasario 23). Dabartis (24), p. 1. [žiūrėta 2018-01-24] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23985&seqNr=1