1918 m. vasario 26 d. | Kazimieras Viktoras Banaitis | Ar tinkamas Kudirkos Himnas?

Todėl savo laiku tasai himnas gal ir pakankamas buvo, bet dabartiniam mūsų ūpui jisai nebeatsako. Jau patsai faktas, kad spaudoje kilo prieš jį balsų, parodo lietuvius esant juo nepatenkintus. Ir T. Daugirdo tvirtinimas, jog Kudirkos himnas darąs kiekvienam lietuviui didelio įspūdžio yra netikras.

42-me <L. A.> num. gerb. T. Daugirdas pasisakė norįs apginti Kudirkos himną. Remdamasis tuo, kad jis jau yra priimtas ir kad kitos tautos taip pat esančios nepatenkintos savo himnais, autorius pataria mums pasilikti prie senojo ir pasitenkinti juo.

Bet visų pirma negalima manyti, kad tautos himnas tai yra koks amžinas neatmainomas dalykas. Keičiantis tautos politikinio gyvenimo sąlygomis, gali būti mainomas ir jos himnas. Antai, pavyzdžiui, Rusijos bolševikai nebedainuos senojo Rusijos himno <Bože caria chrani>. Lietuva gi rengiasi taip pat į naują valstybinį gyvenimą ir nemano grįžti į anas gyvenimo sąlygas, kuriose užgimė Kudirkos himnas.

Todėl savo laiku tasai himnas gal ir pakankamas buvo, bet dabartiniam mūsų ūpui jisai nebeatsako. Jau patsai faktas, kad spaudoje kilo prieš jį balsų, parodo lietuvius esant juo nepatenkintus. Ir T. Daugirdo tvirtinimas, jog Kudirkos himnas darąs kiekvienam lietuviui didelio įspūdžio yra netikras.

Anglų, austrų, prancūzų himnai dainuojami jau daugiau, kaip šimtas metų, ir jie dėlto gal sunkiau pakeisti. Gi Kudirkos himnas, palyginant, dar visai nesenas ir, dėl rusų valdžios draudimo, labai mažai Didžiojoje Lietuvoje tedainuotas. Jis nesuskubo pas mus kiek stipriau prigyti, o atsiradus tinkamesnėms dainoms, kaip antai, Šimkaus <Lietuviais esame mes gimę>, buvo mažne ir visiškai užmirštas. Tik dabar karo metu, labiausiai gali būti dėl Šimkaus dainos sunkumo, mūsų dirigentai vėl pradėjo dainuoti Kudirkos himną.

Palikti senąjį himną vien dėlto, kad jis jau yra priimtas ir kad kitos tautos taip pat neturi tinkamų himnų, būtų labai nenuosaku. Taip samprotaujant turėtumėm, pvz., atmesti ir rašybos reformą, kadangi ir anglų bei prancūzų rašyba netobula; be reikalo tada ginčytumės ir dėl mūsų vėliavos, tautinių spalvų, vyčio ir t. t., nes ir jie jau buvo kadai priimti ir gal stipriau yra pas mus prigiję, negu Kudirkos himnas.

Tuo tarpu pats T. D. 14-me <L. A.> num. pasiūlo mainyti mūsų imtas vartoti spalvas, kad atskyrus jas nuo Rytprūsių spalvų. Lietuvių tautai, kurios liaudies muzika yra gal viena savotiškiausių visoje Europoje, nepasigaminti tikrai tautinio himno būtų daug didesnė gėda, negu vartoti vienokios spalvos su Rytų Prūsais.

Jeigu kitos tautos savo himnus priėmė, be kritikos ir ekspertyzos, tai nenuostabu, kad vėlybesnės kartos ir nepatenkintos jais. Bet mes neprivalome sekti svetimtaučių klaidomis.

Be abejonės, mūsų tautinio himno klausimas dabar galima rišti vien tik laikinai, o ne galutinai. Konkursas šiuo laiku visiškai negalimas, nes daugumas mūsų dainų ir muzikų, gyvendami svetur, negalėtų jame dalyvauti.

Pranašauti išanksto, kad konkursai ir komisijos čion nieko negali padėti, nėra pagrindo. Konkursai yra skelbiami kartkartėmis visose kultūringose šalyse ir tuo keliu atsirado pasaulyje ne maža žymių veikalų įvairiose meno srityse.

Tik iš dalies teisingas pasakymas, jog <užsakymu negalįs niekas dailės dalykų tverti>. Išimčių čia yra gana daug. Užteks čia paminėti, kad toks genialinis muzikos veikalas, kaip Mozart’o „Requiem“, yra užsakymui parašytas. Net ir užmokesnis – 50 dukatų buvo suderėtas išanksto.

Abejoti gi, kad galėtų atsirasti himnas geresnis už senąjį, nėra ko. Jau ir dabar turime tinkamesnę ir nemažiau pas mus prigijusią tautinę dainą, kaip antai, St. Šimkaus <Lietuviais esame mes gimę> (žiūr. <L. A.> Nr. 34). Dabar gi lietuvių tauta pergyvena tokį svarbų istorijos momentą, kaip retai kada; o tokiose valandose, kaip yra žinoma, ir atsiranda, drąsūs, galingi, įkvėpti himnai, švelnios, žavinančios maldos už tėvynę ir t. t. Užtat galima tikėtis, kad ir pas mus, anksčiau ar vėliau, atsiras dar lengvesnė, tinkamesnė tautinė daina ir už Šimkaus minėtąjį obalsį; užgims gal ir tam tikra <malda už tėvynę>, kurios mes ligi šiol neturėjome.

Bet kol kas lietuviams ne taip jau svarbu turėti oficialinai pripažintas himnas. Šią valandą jį gali pavaduoti minėtoji Šimkaus daina. O jeigu ji kiek ir sunkesnė už kitas, tai mūsų koncertų ir iškilmių rengėjai bei dalyvautojai tepadirbėja dėl jos ilgiau. Tuo būdu įgyss ir daugiau praktikos muzikos veikalų atlikimui.

K. Banaitis


„Varpas“, 1898 m.

 


Šaltinis: Banaitis V. K. (1918, vasario 26). Savito himno reikalas. Lietuvos aidas 25 (73), p. 1-2. [žiūrėta 2018.02.20] Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66429_1

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66429_2