1918 m. vasario 26 d. | Lenkija ir Lietuva

Lietuviams irgi anaiptol nebūtų atėję galvon šauktis į lenkus, kad anie užtartų lietuvių tautos reikalus. Betgi pakvaišęs lenkų išdidumas Lietuvą jau skaito būsimosios Lenkijos dalimi ir antsimeta į globėjus tokiai žemei, kuri būtinai privalo dargi apgynimo nuo tos pačios Lenkijos užmačių.

Lenkai pastaruoju laiku baisiai įniršo dėlei neprielankaus jiems Cholmo šalies klausimo išrišimo. Tos priežasties dėlei, atsiliepė vokiečių laikraščiai, pasakydami ta proga savo nuomonę ir apie visuotinį padėjimą rytuose, vadinasi, užimtajame krašte. Laikraštis „Königsberger Allgemeine Zeitung“ labai gerai užkerta lenkams ir užtatai, kad jie savo valdžią kėsinasi praplėsti ir ant Lietuvos. Bet tasai laikraštis podraugei ir lietuviams suteikia labai naudingų perspėjimų. „Königsberger Allg. Zeitung“ – tai vienas svarbesniųjų laisvųjų tautininkų partijos laikraščių. O šita partija, kaip žinome, priguli prie seimo daugumos. Todėl iš to, ką rašo tasai vokiečių laikraštis, galima suprasti, kiek yra atsimainiusi Vokietijos partijų daugumos nuomonė sulig dėsnių, kaip reiktų tvarkyti pakraščio tautų reikalai. Pasirodė, jog pakraščio tautos, sekdamos lenkų pavyzdį, kas kartas praranda vis daugiau vokiečių daugumos partijų prielankumo.

Red.

*

„Žinia, niekas neužgintų lenkams“, taip rašo anas vokiečių laikraštis, „ieškoti tikimosios savo teisės tvarkos keliu. Bet tokis lenkų šėlimas prieš aną nusprendimą, kame reikėjo sutaikyti aukštesni daiktai, negu lenkų išdidumo patenkinimas – buvo tikrai neteisingas pasielgimas. Lenkai anaiptol neturi teisės mėginti varu priversti išpildyti jų reikalavimus, dargi tokiame sykyje, kada jų reikalavimai būtų buvę geriau pamatuoti, negu reikalavimas atiduoti jiems Cholmo šalį. Visuotiniu darbo pametimu ir šaukimosi „visų tautų“ pagelbos, lenkai praras ir paskutinį užėmusiųjų Lenkiją valdijų prielankumą – dėl parodyto didžio jų nedėkingumo ir išdidumo. Jau ne vieną sykį lenkai yra gavę pritirti sunkų pasaulio istorijos smūgį dėl tos priežasties, kad jie nemokėjo būti naudingu nariu visame Europos tautų kūne. Jei lenkai neliaus nesąmoningai priešinęsi anoms valdijoms, kurios vienos tiktai tegali ir tenori jiems suteikti savą valdijinę buitį, tai anas liūdnas prityrimas galėtų atsikartoti ir šį kartą. Gi tuo tarpu, kaip jau nurodyta, lenkai anaiptol nemano susiprasti. Dargi rodosi, jog lenkams vieno to ginčio dėl Cholmo nepakanka: jie griežtai nori išreikalauti rišimo Lietuvos klausimo sulig jų noro. Bent Varšavos miesto rinktinių susirinkimas, kaip esame pranešę pirmiau, yra protestavęs prieš „nuskriaudimą Lenkijos ir Lietuvos“. Žinia, Lietuvos nuskriaudimo jokio čia nebuvo, ir niekas jos skriausti nenorėjo. Lietuviams irgi anaiptol nebūtų atėję galvon šauktis į lenkus, kad anie užtartų lietuvių tautos reikalus. Betgi pakvaišęs lenkų išdidumas Lietuvą jau skaito būsimosios Lenkijos dalimi ir antsimeta į globėjus tokiai žemei, kuri būtinai privalo dargi apgynimo nuo tos pačios Lenkijos užmačių.

Lietuvoje, dėlei šito įsikišimo, tuojau iškilo stiprių protestų; bet negalima užslėpti nė to, jog didi dalis vadovaujančių lietuvių sluoksnių eina tokiais keliais, jog jei leistume visa kam taip eiti, kaip eina, tai po kurio laiko turėtų įvykti to krašto sulenkinimas ir nusmelkimas lietuvių tautos plėtojimosi, kuris dar neseniai tėra prasidėjęs. Suprantamas dalykas, jog dabar, Rusijoje verčiant visa ką iš pat pamatų, lietuviai stipriai trokšta nepriklausomybės tautų apsisprendimo teisės dėsnį, kuris pradeda virsti pavojingu obalsiu, jie regi, nelyginant kokiais vartais, pro kuriuos Lietuvai reikią žengti laisvėn ir nepriklausomybėn. Bet čia niekas nepamąsto apie tai, jog Lietuvoje gyvena ne vieni tiktai lietuviai; anaiptol, lietuviai yra tapę labai priklausomi [nuo] lenkų ir žydų ir neturi tokios stiprios tautinės jėgos, kuri galėtų atsispirti prieš anų įtaką. Reikia atsiminti, jog lenkai Lietuvoje visados stengsis paplėsti savo galybę, o kadangi jie galės remtis didžiu gyvenančių Lietuvoje lenkų skaitliumi, tai lietuviai savo jėgomis niekados neįstengs juos atremti. Tuo tarpu lietuviai yra apsaugoje, nes vokiečiai juos gina ne nuo vienų rusų ančpuolių, jie malšina ir lenkų troškimus paplėsti savo galybę; bet toje valandoje, kurioje vokiečiai sutiktų su lietuvių geidavimu palikti Lietuvą visai sau vieną, lietuviams tuojau reiktų stoti aršion kovon už savo valdijos buitį ir už savo tautybę. Šita lietuvių kova su vidujiniais ir laukutiniais jo nepriklausomybės priešais būtų kova be vilties, nes lietuviai būtų palikti sau vieni. Bet tokia kova Vokietijos rytų paribyje pagamintų tokį padėjimą, kuris nuolatai grumotų suardysiąs didžiomis aukomis iškovotą taiką ir gaišintų užmezgimą gero politikos ir ūkio taikiaus tarp Vokietijos ir užimtosios srities, kuri kitados yra buvusi Rusijos rankose.

Tam klausimui taip nukrypti Vokietija negali duoti. Jau jai gana ir tos nelaimės, kad ji Vyslos srities lenkams yra davusi galimumą parodyti senąjį savo gabumą suerzinti Europą; leisti „lenkų tvarkai“ įsigyventi ir Lietuvoje, būtų pavojinga apsaugai ir taikos klausimui rytuose. Ta klaida, kuri tapo padaryta paskelbimu savarankės Lenkijos, neprivalo atsikartoti su Lietuva ir Kuršu, jei nenorime apsiausti mūsų valdijos rytų pavojinga sričia, nes po tokios griežtos pamokos, kurią mums dabar yra suteikę lenkai, dėkingos prietelystės mes, vokiečiai, neprivalome tikėtis. Ir kad lenkų, rusų ir žydų įtakos prisigėrusi, atvirai santarvei prielankiems iš Amerikos sugrįžusiems išeiviams Lietuva būtų tokia kaimynė, kuri supras naudingumą prisiglaudimo prie Vokietijos, to negalima tikėtis. Todėl būtų nepataisoma klaida, jei Vokietijos vyriausybė nereikalautų pakankamai tikrų laidavimų, kad Lietuvoje neįvyktų į Lenkų panašaus iškrypimo. Griežta vokiečių reikalų apsauga Lietuvoje Lietuvai pačiai bus naudinga, nes tik Vokietijos globiama ji tegalės ateityje tautiškai plėtotis.“


Varšuva, XX a. pr.


Šaltinis: Lenkija ir Lietuva. (1918, Vasario 26). Dabartis (25), p. 1-2. [žiūrėta 2018-01-24] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23986&seqNr=1
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23986&seqNr=2