1918 m. vasario 26 d. | Lietuviai svetur: karininkai

Lietuvių karininkai turėjo ligi šiol įvairių savo sąjungų, kurios skirstėsi armijomis ir frontais. XII armijos lietuvių karininkų sąjungon priderėjo daugiau ne 2000 kareivių, – jų skaičiuje 1175 užsimokėjusių narių mokesnį, kuris siekė 3% kareivio ir 5 % aficieriaus algos. Įdomi jų padarytoji anketa.

Sąjungos nariai karininkai turėjo amžiaus tarp 17 lig. 43 metų, vidutiniškai tat buvo 28 metų vyrai. Savo senovės profesijomis skirstėsi jie taip: žemdirbių – 75 %, amatininkų (kalvių, dailydžių, kurpių, račių, šaltkalvių, siuvėjų, malūnininkų, vežėjų, mašinistų, duonkepių, verpėjų, šoferių, knygų rišėjų, sviestadirbių, raidžių rinkėjų) – 14,3 %, gydytojų – 2,5 %, fabrikų darbininkų – 2 %, raštininkų – 2 %, feldšerių – 1,7 %, studentų -1,4 %, taikos laiko aficierių – 0,6 %, rašytojų – 0,3 % ir matininkų 0,3 %.

Gubernijos lietuviai karininkai dalinosi taip:

Kauno gub. – 72,8 %,
Suvalkų > – 18 >
Vilniaus > – 8  >
Kitų gub. > – 1,2 >

Aficierių lietuvių tarpe randasi: pulkininkas Bartauskis, kapitonas Kubiliūnas; poručikai: Lormanas, Smilgis, Umbroza, Kazakevičius, Romanauskas, Mikolajūnas, Rapaišis; podporučikai: Juozapavičius, Jasudis, Mikuckis, Puzinas, Mažukna (užmuštas), Valiukonis (miręs), Usanis (sužeistas), praporščikai: Natkevičius, Vėgelis, Šlepetis, Kerbelis, Lukštaraupis, Banionis, Macevičius, Pračkis, Užupis.

Daktarai: Gentyla, Alekna, Gailiūnas, Gotšeikas, Bielskus, Brazys (veterinorius), Kelpšas (veterinorius), Kauneckis, Bukontas, Aleksa, Šileika.

Valdininkai: Mickevičius, Balys, Gužas Petras, Opanavičius, Kviras.

Seselės: Čebelytė, Popolaitė, Simonavičaitė, Šimoliūnaitė.

Karininkų sąjungos nariai sudarydavo savo dalyse lietuvių kuopas, išrinkdavo iš savo dalies komitetą ir delegatą į armijos lietuvių suvažiavimus. Sąjunga turi propagandos komisiją, kuri yra padariusi: (tarp liepos ir lapkričio mėnesių) daugiau ne 20 mitingų ir sudariusi branduolius tokiose vietose, kur jų visai nebuvę (pav. orlaivių skyriuose). Viso labo gi organizuotų į sąjungas karininkų, berods, buvo arti 25 tūkstančių.

 


Šaltinis: Lietuviai svetur (1918, vasario 26). Lietuvos aidas 25 (73), p. 4. [žiūrėta 2018.02.20]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66429_4