1918 m. vasario 3 d. | Lietuvių vakaras Vilkaviškyje

Vakar mūsų miesto lietuviai kinematografo trobesyje buvo surengę lietuvišką vakarėlį ir sukvietę daug svečių. Pribuvo ponas apskričio viršininkas, ponas burmistras, daug vokiečių kareivių ir kaimiečių. Salė buvo pilna svečių. Visų pirma maišytas choras padainavo lietuviškų dainelių, kurios svečiams labai patiko. Paskui vaidino keturių veiksmų komediją „Vagys“. Vaidintojai mėgėjai ją atliko labai gerai. Tatai yra meilės istorija. Dvejetas pargrįžusių iš Amerikos vyrukų meilijasi prie vieno ūkininko dukters ir jo sesers. Tuo pat laiku to ūkininko pavogė lašinių, javų ir taip toliaus. Niekas jaunų vyrukų gerai nepažino, ir juodu liko apvagintu. Bet vienam gudruoliui žydui pavyko tas dalykas išaiškinti ir jaunieji vedė savo išrinktąsias. Publika vaidintojams savo pasitenkinimą išreiškė triuškmingu delnų plojimu. Po to padainavo dar keletą lietuviškų dainų. Pagalios buvo lietuviškų žaislų ir šokių, kurie ypač vokiečiams kareiviams buvo naujiena. Vakaro pelnas paskirtas labdaringiems tikslams. Pažymėtina, kad pradžioje ir pabaigoje giedojo Lietuvos himną, kurį svečiai išklausė stati.

Vilkaviškis, 1914-1918 m.


Šaltinis: Lietuvių vakaras. (1918, Vasario 7). Dabartis (17), p. 3. [žiūrėta 2018-01-21] Prieiga internete:  http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23989&seqNr=3