1918 m. vasario 5 d. | Lenkai peršasi lietuviams

Lenkų vyriausybė pataria tą patį kelią, kuriuo lietuviai daug metašimčių yra ėję su lenkais savo nelaimėn. Lietuviai neketina atkartoti tos pačios klaidos.

Lenkų valdžia išleido paskelbimą, kuriame jie štai ką kalba apie brolišką susivienijimą Lietuvos su Lenkija.

Dėl kitų užimtų vidurio valdijų Rusijos šalių, kurios prigulėjo senajai lenkų-lietuvių valdijai, lenkų tauta, po lenkų žemės išdalinimo, yra daug kartų išreiškusi ir dabar kas akies mirksnis nori pareikšti, kad mielai paduoda brolišką ranką atnaujinti tų dviejų žemių unijai, laisvo sutarimo ir lygių teisių dėsniais. Lenkų vyriausybė, remdamasi laisvu savo likimu, tautų apsisprendimo dėsniais, pripažinsta, kad Lietuva tautybės žvilgsniu yra mišri šalis; tarp Lietuvos gyventojų yra labai daug lenkų ir kai kuriuose sluoksniuose lenkų yra dargi daugiau, todėl jie turi gauti teisę be jokios prievartos apsispręsti savo likimą ir tos šalies valdymosi sutvarkymą.

Tame sykyje, jeigu toje šalyje susidarytų valdija su viešpatavimu ją apgyvenančios vienos tautos, arba, jeigu privalytų tapti sujungta su kokia valdija, lenkų valdžia reikalauja, kad prieš išrišant, kur link ta valdija privalo būti priskirta, tos šalies gyventojų daliai, kuri savo tautybe ir civilizacijos pobūdžiu linksta prie Lenkijos, būtų suteikta galimumo susijungimo reikale su lenkų valdija išsitarti ir atsverti.

Lenkų vyriausybė pataria tą patį kelią, kuriuo lietuviai daug metašimčių yra ėję su lenkais savo nelaimėn. Lietuviai neketina atkartoti tos pačios klaidos.


Varšuva, XX a. pr.


Šaltinis: Lenkai peršasi lietuviams. (1918, Vasario 5). Dabartis (16), p. 2. [žiūrėta 2018-01-19] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23988&seqNr=2