1918 m. vasario 7 d. | Faustas Kirša | Žinios iš Lietuvos. Vaikų vakarėlis

Vaikų vakarėlis. Vasario 2 d. šv. Mikalojaus salėje buvo Lietuvių Komiteto visų vaikų prieglaudų vakarėlis. Vaikai vaidino dviejų veiksmų komedijėlę <Gintarai>. Vaidinimas visai pasisekė. Daugelis vaidintojų įstengė gabiai atlikti savo roles.

Einant prie antro skyriaus, būtent, dainų negalima džiaugsmo ir pagyrimo nutylėti. P. B. Suduikos vedamas 60 vaikų choras padainavo net 12 dainų: 2 dainas 4 balsais, 7 dainas 3 bal., 2 dainas 2 b. ir 1 dainą unisonu. Tomis dainomis galėjo kiekvienas inteligentas pasigerėti. O čia galima buvo girdėti siūbuojanti daina <Augo kiemo dagilėlis>, dangiškai rami <Oi, žiba žiburėlis>, labai skambi ir jautri < Gieda gaideliai>, pilna pavasario ramumo <Oi, aš eisiu į sodelį>, pusiau satyros <Ei tu Damin Daminike> ir kitų kitos. Tik viena <Vai, jūs gerkit> davė giliausio įspūdžio; joje gyvenimas ir liūdnumas ir viens kitą lydi ir viens kitą papildo.

Pastebėtina, kad mūsų, scenoje pradeda viešpatauti prof. T. Brazio dainos. Tarp dvylikos vakare dainuotų dainų tik viena <Kas subatos vakarėlį> yra Šimkaus.

Iš plataus deklamacijų skyriaus norėtųsi pažymėti artistinių gabumų vaikai, kuriems galima palinkėti, kad neužmestų savo gabumų.

Be to buvo daug gyvai atliktų žaislų.

Salėjė buvo arti 2 1/2 šimto vaikų ir gana daug vietinių inteligentų.

Fa


Brazys Teodoras, Lietuvos muzikos informacijos centras.


Brazys Teodoras. Lietuvos dainos, 1918.


 

Šaltinis: Kirša F. (1918, vasario 5). Žinios iš Lietuvos. Vilniuje. Lietuvos Aidas 16 (64), p. 3. [žiūrėta 2018.02.07]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66427_3