1918 m. vasario 9 d. | Karo galas rytų fronte

Šįryt 2 valandai pasibaigus, tapo pasirašyta taika tarp vidurio valdijų ir Ukrainos respublikos.
Vyriausieji taikos sutarties skirsniai tarp Vokietijos, Austrijos-Madjarijos, Bulgarijos ir Turkijos vienoje pusėje ir Ukrainos tautos respublikos antroje pusėje štai kaip skamba:

1. Sutartį darantieji paskelbia, kad tarp jų karo stovis yra pasibaigęs ir ateityje jie yra pasiryžę gyventi taikoje ir bendrystėje.

2. Tarp Austrijos-Madjarijos ir Ukrainos tautos respublikos liks tos pačios sienos, kurios buvo prieš karą tarp austrų-madjarų monarchijos ir Rusijos. Toliaus į žiemius [šiaurę – redakcijos pastaba] Ukrainos siena, pradėjus nuo Tarnogrado, eis linija Bilgojaj-Švezebžšyn-Krasnostav-Pugašov-Radin-Mežirečia-Sarnaki-Melnik-Litovsk-Kameneno-Litovsk-Prušany-Vygonovskio ežeras. Pavienėse vietose sieną nustatė mišri komisija sulig etnografinio padėjimo ir gyventojų reikalavimų.

3. Pasirašius po taikos sutartimi, tuojau prasidės ėjimas kariuomenių iš užimtųjų kraštų.

4. Netrukus po pasirašymo po taikos sutartimi pradės vėl veikti diplomatai ir konsulai.

5. Abi darančios sutartį šalys sutinka nesilyginti karo išlaidų nė karo nuostolių, įskaitant ir rekvizicijas.

6. Abiejų šalių karo belaisviai bus paleisti į savo kraštą ar kur jie norės. Smulkmenas nustato skirsnis 8.

Sekamuosiuose skirsniuose kalbama apie vidurio valdijų ir Ukrainos ūkio talkių. Abiem šalim pripažintos lygios teisės.

Ukrainos delegacija pasirašo taikos sutartį su Centrinėmis jėgomis, 1918 vasario 9 d.


Šaltinis: Karo galas rytų fronte. (1918, vasario 12). Dabartis (19), p. 1. [žiūrėta 2018-01-21] Prieiga internete:  http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23979&seqNr=1