1919 m. birželio 28 d. | Apie lietuvius karininkus, esančius kitose valstybėse

Del lietuvių karininkų svetimose kariuomenėse. Remdamasi atsiųstuoju raštu iš Kauno nuo gegužės 24 d. 1919 m. N 590 (Užsienių Reikalų Minist.), kur prašoma padaryti žygius, kad būtų sugrąžinti Lietuvon jos karininkai iš Lenkų, Ukrainiečių, Denikino, Armėnų, Kolčako, Judeničio, Estų ir Latvių armijų.

Del lietuvių karininkų svetimose kariuomenėse. Remdamasi atsiųstuoju raštu iš Kauno nuo gegužės 24 d. 1919 m. N 590 (Užsienių Reikalų Minist.), kur prašoma padaryti žygius, kad būtų sugrąžinti Lietuvon jos karininkai iš Lenkų, Ukrainiečių, Denikino, Armėnų, Kolčako, Judeničio, Estų ir Latvių armijų. Delegacija, dar balandžio 10 d. (žiūr. 2 apyskaita, priedas N. 5), buvusi kreipusis į generolą del tų reikalų, bet nesulaukdama jokio atsakymo, Delegacija pakartojo savo prašymą, adresuodama į Vyriausią Alijantų Tarybą. Delegacija tačiau neatrado galimu daiktutame prašyme minėti latvių ir estų, su kuriais valdžia gali tiesioginai susitarti ir visa reikalą sutvarkyti (žiūr. priedą 5). Šalia to, tuo reikalu rūpinasi specialinis Komitetas (žiūr. apyskaita 5oji p. V) ir atvykusi karininkų misija iš pulk. Gedgaudo, Korėvos ir leit. Biliūno. Delegacija betgi pastebėjo, jog grąžinimas iš visų armijų, Sibiro, Archangelsko etc. dalykas yra ne tik didžiai brangus, bet ir labai problematinis. Antra vertus, kadangi tose armijose dažniausiai dalyvauja laisvanoriai, tai pats grąžinimas taip pat įgija kitokios prasmės. Dar kiek tikresnis yra reikalas grąžinimo iš Prancūzijos.

Apie galimybę sunaudoti Lietuvos apsaugai lietuvius iš Amerikos kariuomenės, Delegacija ruošia demaršus prie Amerikos valdžios. Tačiau tas klausimas turi savo  sunkenybių ir reikalauja didelio atsargumo (žiūr. žemiau punktą del misijos iš Lietuvos Amerikon).

Pirmininkas:

Prof. Voldemaras

Sekretorius:

P. Klimas

[1919 06 28. Lietuvos delegacijos prie Taikos konferencijos pirmininko A. Voldemaro ataskaita apie lietuvius karininkus, esančius kitose valstybėse.]

Augustinas Voldemaras. Lietuvos albumas, Vilnius: Spindulys, 1990 (orig. Kaunas, 1921)


Šiame rašte Lietuvos misijos Taikos konferencijoje vadovas Augustinas Voldemaras aprašo lietuvių karininkus, po karo atsidūrusius įvairiose Europos vietose. Dauguma jų buvo tarnavę Rusijos kariuomenėje Pirmojo pasaulinio karo metais, o imperijai iširus, toliau dalyvavo pilietiniame kare, dažnai Aleksandro Kolčiako ar Nikolajaus Judeničiaus vadovaujamų karinių dalinių pusėje, taip pat Ukrainos ir kitų naujai susikūrusių valstybių kariuomenėse.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 223.