1919 m. balandžio 10 d. | Italų spauda apie Lietuvą

Šiuomi tarpu mums teko gauti tik vieną laikraštį L‘Ekonomista d‘Italia. Bet mes žinome, kad kun. Prapuolenis yra labai darbštus ir moka dirbti. Jis pergalėjo neapsakomas sunkenybes, kol įvedė Lietuvos vardą ir reikalus į Italijos spaudą.

Italų spaudoje apie Lietuvą daugiausiai teko matyti žinių ir straipsnių laikraštyje L‘Ekonomista d‘Italia (Italijos Ekonomistas, arba turto reikalų aprupintojas). Kučioje, 24 gruodžio jis padavė žinių, kad Mažoji Lietuva susivienijo su Didžiąja, padarydama Tilžėje Tautos Tarybą iš 17 narių. Tame pačiame numeryje paduotas Lietuvos valdžios protestas prieš vokiečius už ardymą Lietuvos tvirtovių (Kauno, Alytaus, Gadino) ir Daugpilės (Dinaburgo). […]

Šiuomi tarpu mums teko gauti tik vieną laikraštį L‘Ekonomista d‘Italia. Bet mes žinome, kad kun. Prapuolenis yra labai darbštus ir moka dirbti. Jis pergalėjo neapsakomas sunkenybes, kol įvedė Lietuvos vardą ir reikalus į Italijos spaudą. Jo pastangos puikiai pasisekė, nes laikraščiai, kurie išpradžių retai talpindavo mažas žinutes apie mus, ilgainiu reguliariai ėmė tą daryti, kas savaitę: paskui pradėjo dėti po kelis straipsnius į vieną numerį.

Prie daugybės kalbų, kurias kun. Prapuolenis puikiai mokėjo pirmiaus, prisidėjo taipgi ir italų kalba. Jis yra gerai ištyręs didžiausią italų poetą Dante, užtatai, kada ką parašo itališkai, tai patys italai gėrisi. Delto jam pasisekė Lietuvos reikalus įvesti į italų spaudą ir mintis. Iš to mums yra ta nauda, kad kuodaugiau mes esame žinomi, tuo sunkiau yra mųs priešams mus skriausti.

Kazimieras Prapuolenis. Lietuvos liaudies buities muziejaus nuotrauka


Šaltinis: Italų spauda apie Lietuvą (1919, Balandžio 10). Draugas (84), p. 2. [žiūrėta 2019-04-05]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=196836&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LLBM/LIMIS-110000003387618?exId=394966&seqNr=1