1919 m. balandžio 11 d. | Santykiai Mažojoje Lietuvoje

Tilžėje leidžiamas vokiečių <Tilsiter Allgemeine Zeitung> nuolatai grasina tai mažai grupei (?), kuri viešai ir slaptai agituoja už Didžiosios Lietuvos sudarymą ir žada jai aršią kovą.

Lietuvių persekiojimai Mažojoje Lietuvoje darosi vis skaudesni. Neseniai turėjome progos skaityti vokiečių spaudoje užsipuolimą ant Prūsų lietuvių veikėjo d-ro Gaigalaičio, kuris savo laiške patsai sakosi, kad toli gražu nesąs vokiečių priešininkas. Apgulos stovis visiškai nori užčiaupti nevokiečiams lūpas, kalėjimas gręsia kiekvienam, kuris atsisako nuo <aldeitšų> peršamų obalsių.

Tilžėje leidžiamas vokiečių <Tilsiter Allgemeine Zeitung> nuolatai grąsina tai mažai grupei (?), kuri viešai ir slaptai agituoja už Didžiosios Lietuvos sudarymą ir žada jai aršią kovą.

Visą tai kelia blogą ūpą pas lietuvius ir <Prūsų Lietuvių Balsas>, kalbėdamas apie galimą bolševikų užplūdimą sako: <Nors bolševikams užėjus materialiu žvilgsniu mes turėtume sunkiai kentėti, bet gali būti, kad mes tada nebūsime taip sunkiai persekiojami, kaip tai dabar daroma.

Viltis beabejo tuščia, bet <skęstantis ir už šiaudo griebiasi>.

Vaizdas į Tilžę iš Panemunės. 1940 m.


Šaltinis: Santykiai Mažojoje Lietuvoje (1919, Balandžio 11), Lietuva (76), p. 2. [žiūrėta 2019-03-04]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65034&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/MLIM/LIMIS-12728130