1919 m. balandžio 12 d. | Prūsų lietuviai svetur

Amerikos lietuvių tautinė sąmonė atbudus. Jų išleidžiama arti 20 liet. laikraščių ir žurnalų, veikia arti 56 lietuv. draugijų ir organizacijų. Bet prūsų lietuviai mažai dalyvavo tame judėjime, tik paskutiniu laiku pradėjo suprasti savo kaipo tautos reikalus.

Amerikos lietuvių tautinė sąmonė atbudus. Jų išleidžiama arti 20 liet. laikraščių ir žurnalų, veikia arti 56 lietuv. draugijų ir organizacijų. Bet prūsų lietuviai mažai dalyvavo tame judėjime, tik paskutiniu laiku pradėjo suprasti savo kaipo tautos reikalus.

<Vienybė Lietuvninkų> (Broklyn) rašo:

Sujudo ir Prūsų lietuviai Amerikoje. Pasirodo, kad lietuvių, atkeliavusių Amerikon iš Prūsų yra ne mažas skaičius. Svarbiausios jų kolonijos yra Čikagoje, Filadelfijoje, Broklyne, Bridgeporie. Čia tie lietuviai turi savo organizacijas ir gyvena atskirai nuo Didžiosios Lietuvos lietuvių, taip, kad apie juos buvo mažai žinoma.

Dabar jau Čikagos Prūsų lietuviai pradėjo organizuoti politinę organizaciją ir kreipiasi į visų kitų kolonijų lietuvius. Jau yra išrinktas tam tikras komitetas, į kurį įeina p. p. J. Ilgaudas, M. Naujokaitis, Gavienė ir kiti.

Prūsų lietuviai neprisideda prie dabartinių srovių Tarybų, jie veiks atskirai savo ir Mažosios Lietuvos reikaluose. Gi bendruose Lietuvos klausimuose eis išvien su visais lietuviais.

Pirmutinis jų žingsnis yra reikalavimas, kad juos niekas nevadintų lietuviais – liuteronais, bet tik Prūsų lietuviais.

Ir toliau prideda: kaip linksma, kad visi lietuviai dabar eina išvien. Dabar bus visuotinas lietuvių kongresas, ir Prūsų lietuvių širdingai kviečiami prisiųsti į tą kongresą skaitlingą delegaciją.

<Prūsų Lietuvių Balsas> dėlei šio reikalo rašo:

Pasiimkime pavyzdį iš mūsų brolių anapus jūrų! Berods pas mus reikia nurodyti į vieną skirtingumą, Amerikoje mūsų broliai gali visai laisvai varyti savo tautinį darbą, o šičia – kiša mus į kalėjimą, jei mes vadiname Prūsų lietuvius į susivienijimą!! O tačiau visur mums saldžiai prišaukia: Lygios tiesos visiems! Laisvė visiems!! – Mes ligšiol liuosybės nematėme ir nematysime, jei mes patys neišsikovosime.

Todėl į darbą broliai!

Prusu lietuwių balsas. 1919 m.


Šaltinis: Lietuviai svetur (1919, Balandžio 12), Lietuva (77), p. 3. [žiūrėta 2019-03-04]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65033&seqNr=3

Iliustracijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=159522&seqNr=1