1919 m. balandžio 13 d. | Rusų bolševikai pageidauja taikos

Paryžius, bal. 13 – iš Rusijos čionai parvyko vienas amerikoniškas taikos komisijos narys. Jis pasakoja, jog bolševikai labai pageidauja su talkininkais padaryti taiką ir kad talkininkai Lenino valdžią pripažintų.

Taigi jie pageidauja ir pripažinimo

Paryžius, bal. 13 – iš Rusijos čionai parvyko vienas amerikoniškas taikos komisijos narys. Jis pasakoja, jog bolševikai labai pageidauja su talkininkais padaryti taiką ir kad talkininkai Lenino valdžią pripažintų.

Tuo tikslu bolševikai pasiryžę pertraukti savo priešininkus bausti ir galabinti, pasižada kuo geriausiai su jais apsieiti , atsisako nuo visokių bolševikiškų propagandų talkininkų šalyse.

Anot to komisijonieriaus šiandien bolševikai nuo talkininkų pageidauja dviejų dalykų: pripažinimo ir maisto.

Bet tie patys bolševikai vieno daikto bijosi. Jie nenori, kad talkininkai juos priverstų pravesti rinkimus, steigiamajį susirinkimą, kur rusų tautos atstovai galėtų apspręsti apie būsimąjį savo šalies likimą.

To jie nenori, nes jie žino, kad tokie rinkimai ir susirinkimas išeitų jų nenaudai. Jie nori šalį valdyti ne demokratiškai, bet autokratiškai.

Tad sveiki gali laukti pripažinimo.


Po bolševikinio perversmo Rusijoje, konservatyviosios jėgos, norėjusios išlaikyti Rusijos imperiją, stojo į kovą prieš bolševikus. Imperijos pakraščiuose susikūrė ir atsikūrė kadaise Rusijos jėga prijungtos valstybės, tarp jų ir Lietuva, kurios taip pat stojo į kovą prieš bolševikus. Tai , o ir šalyje kilęs badas, gąsdino jų vadus, bijant, kad sukilusi tauta pereis į priešininkų pusę ir jų bolševikų valdžia bus nuversta.  Tai skatino juos prašyti maisto ir pripažinimo iš karą laimėjusių Vakarų valstybių. Vis dėlto, Vakarų valstybės nepasitikėjo bolševikais, jausdamos, kad šių tikslai nėra nuoširdūs, o jų tikslas užvaldyti rusų ir aplinkines tautas ir teroro pagalba jas žiauriai išnaudoti.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Rusų bolševikai pageidauja taikos, Draugas, 1919 04 14,  p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=196839