1919 m. balandžio 17 d. | Dėl Gardino

Vokiečių nusistatymas del Gardino aiškus. Stovi klausimas ar mums Gardiną ginti, ar užleisti jį lenkams be pasipriešinimo.

Ministerių Kabineto posėdis

17/IV 1919 m.

Posėdžio pradžia 7 v. Posėdyj dalyvauja visi p. p. Ministeriai, išskyrus p. Susisiekimo Ministerį.

Ministeris Pirmininkas skaito Vokiečių Gen. Įgaliotinio pranešimą del Gardino užleidimo lenkams.

Finansų Ministeris J. Vileišis siulo tuojau įteikti lenkams notą del Gardino miesto užėmimo ir pažymėti, kad tas faktas gali buti priežastimi iškilimui karo prieš lenkus.

Teisingumo Ministeris L. Noreika palaiko Finansų Ministerio nusistatymą.

Ministeris Pirmininkas M. Sleževičius. Vokiečių nusistatymas del Gardino aiškus.

Stovi klausimas ar mums Gardiną ginti, ar užleisti jį lenkams be pasipriešinimo.

Ministerių Kabinetas nutarė, kad Gardinas be pasipriešinimo lenkams negali būti atiduotas ir įsako Krašto Apsaugos Ministeriui padaryti atatinkamus žingsnius.

Ministeris Pirmininkas prašo Krašto Apsaugos Ministerį padaryti rytojaus posėdžiui pranešimą del kariuomenės padėties.

Ministerių kabinetas nutarė, kad kareivių tėvams, kurie turi daugiau kaip vieną sūnų tarnaujantį kariuomenėje, gali buti išmokama pašalpos už kiekvieną sūnų, jeigu bus išrodyta, kad visi jie teikdavo tėvams pašalpos.

M. Sleževičius

Ministeris Pirmininkas

Ministerių Kabineto Reikalų Vedėjas

Napaleono Ordos paveikslas ,,Gardinas”, 1900 m.

 


Nors Gardino mieste etninių lietuvių beveik nebuvo išvis, o jame dominavo žydai ir baltarusiai, Lietuvos politikams šis miestas turėjo ypatingą reikšmę, kadangi tai buvo vienas iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės centrų. Todėl tuometiniai Lietuvos valstybės politikai kaip ministras pirmininkas Mykolas Sleževičius ir finansų ministras Jonas Vileišis energingai nusprendė , kad Vokietijos kariuomenei pasitraukus iš Gardino ir užleidus jį Lenkijai, Lietuva taip pat turi parodyti savo interesus mieste.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos

iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 137.

Iliustracijos priega internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=168422