1919 m. balandžio 20 d. | Tautos teatro reikalu

Ir mums aišku, kad Lietuvos vardą gražiausiai papuoš lietuvių tautos dailė ir menas. Delto reikalinga, kad visos mūsų dailininkų bei artistų pajėgos burtųsi bendron kuopon ir vykdintų savo uždavinius.

Tautos teatro reikalu

Jau gana žablinėti patamsyje. Mums skirta išeiti švieson. Ir dabar einame visais kūrybos keliais, kurie veda laisvą Lietuvą kilnion ateitin. Ir mums aišku, kad Lietuvos vardą gražiausiai papuoš lietuvių tautos dailė ir menas. Delto reikalinga, kad visos mūsų dailininkų bei artistų pajėgos burtųsi bendron kuopon ir vykdintų savo uždavinius.

Šiandien ant kelio mums stovi teatras, kurį gali remti bei gerinti didelė visuomenės dalis. Tik reikia daugiau gyvų žingsnių, kurie būtų aiškiai skiriami kuriamajam teatrui iškelti.

Jau ne nuo šiandien mes visi žinome, kad visuose Lietuvos kampuose gyvuoja teatrai. Ir sodžiuje tereikia vieno jautraus, sumanaus žmogaus, kad įkūrus sodžiaus teatrą, kurin, kaip niekur kitur, galima sutraukti geresnes apylinkės pajėgas. Ir mums žinoma, kad vienur, kitur yra asmens, kuriuos galima skaityti gerais artistais aktoriais, tik, žinoma, tos rūšies, kokios galima laukti iš žmogaus, neišėjusio tikros teatro mokyklos. Taigi visi tie sodžiuje iškilę artistai mėgėjai privalo turėti tiesioginių ryšių su mūs įsikūrusia teatro Direkcija.

Mums tenka patirti, kad Teatro Direkcija steigia nuolatinį Tautos Teatrą Kaune, manydama sutraukti čionai visas geriausias Lietuvos aktorių pajėgas. Ir visi, ne tik miestų, bet sodžių daugiau įgudę scenos darbo teknikoje mylėtojai, norintieji dirbti minėtame teatre, gali kreiptis į Teatro Skyrių prie Švietimo Ministerijos.

Dažnai tenka girdėti, kad, girdi, taip plačiai teatru dar nelaikas rūpintis. Esą svarbesnių reikalų. Dėl to dalyko reikia pastebėti, kad yra žmonių, kurių vistiek niekur negalima prikergti, nes jie yra gyvai paskendę savo širdies pobūdžiuose. Ir savo širdyje jie gali padaryti dideliausių darbų, tuo tarpu kitur būtų tik darbo trukdymas. Tatai aišku, kad teatro bei meno reikalingumas išplaukia ne tik iš kilnių tautos idealų bet ir iš atskirų asmenų pasaulio. Reikalinga toms pajėgoms mūsų teatro kūrybą vesti lietuvių tautos dvasia ir mūsų visuomenei pateikti per teatrą artimą ir savitą grožio supratimą.

K.

Antanas Sutkus (1892–1968) – Tautos teatro įkūrėjas ir režisierius


2019 m. balandžio 20 d. Kaune įkuriamas Tautos teatras. Jo įkūrėjas Antanas Sutkus svajojo sukurti romantinį-simbolistinį teatrą. Paruošė net 8 spektaklius, tarp jų K. Puidos „Mirga“, G. Petkevičaitės-Bitės „Kova“, G. Landsbergio-Žemkalnio „Birutė“ ir kt. Tačiau nutraukus finansavimą, rudenį teatro veikla nutrūko. 1923–1925 m. teatro veikla atnaujinta.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Kristina Vaitkūnienė

Dokumentas, liudijantis apie Tautos teatro trupės formavimą.
Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Teatras ir muzika.Tautos teatro reikalu, Lietuva, 1919.04.20, p.4.

Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65026&seqNr=4

Fotografija iš kn. Antanas Sutkus. Vilkolakio teatras. Vilnius, 1969, p. 256