1919 m. balandžio 26 d. | Mažosios Lietuvos lietuvių reikalavimai

Lietuvių atstovas Baltris įteikęs valdžios komisaro pavaduotojui paskubomis (nebuvę kada išanksto parengti) sustatytą mažosios Lietuvos lietuvių reikalavimų raštą, kuriame kalbama, kad: 1. mokyklose lietuvių vaikus mokytų lietuvių kalba.

Bal. 11 dieną žinomas M. Lietuvos veikėjas p. Baltris gavęs nuo Klaipėdos social.-demokratų pakvietimą atvykt į Klaipėdos miesto salę pasikalbėt dėl prūsų lietuvių reikalavimų. Mat į Klaipėdą atvažiavęs valdžios komisaro pavaduotojas p. Arons, kuriam įdomu išgirsti lietuvių reikalavimus. Miesto salėj susirinkę vietos magistrato, valdžios, pirklių, darbininkų spaudos, lietuvių ir kit. Atstovai. Kadangi dabar pro Klaipėdą Nemunu plauks Lietuvai iš Amerikos atvežtas maistas, tad lietuvių buvę paklausta ar nevertėtų ir Klaipėdos lietuviams prašyti entantės maisto. Vokiečiai tam buvę priešingi, nes jų buvo bijoma, kad Klaipėdos lietuvių nepriskaitytų tuomet „prie anos pusės lietuvių“. Lietuvių atstovas Baltris įteikęs valdžios komisaro pavaduotojui paskubomis (nebuvę kada išanksto parengti) sustatytą mažosios Lietuvos lietuvių reikalavimų raštą, kuriame kalbama, kad:

  1. mokyklose lietuvių vaikus mokytų lietuvių kalba.
  2. valdžios įstaigose būtų vartojama lietuvių kalba statant ją į pirmą vietą tose apskrityse, kur gyventojų dauguma yra lietuviai, kad būtų skiriami valdininkai lietuviai, kuriems lietuvybė širdies dalykas yra ir panaikinta lygybės vardu, ypatingą mokesnį vertikui pasamdyti tuose atsitikimuose, kur tai esti reikalinga.
  3. kad bažnyčiose būtų laikomos lietuvių kalba pamaldos.
  4. Kad būtų laiduota (garantuota), prisilaikant tautų apsisprendimo teisės, visuomenės darbo, spaudos, žodžio, susirinkimų ir t.t. – laisvė.
  5. Tiems reikalavimams įgyvendinti, prižiūrėti, kad visų M. Lietuvos krašte gyvenančių tautų reikalai nebūtų pažeidžiami, reikalauja išrinkti žmones iš lietuvių tarpo.

Į visa tai vokiečiai pasakę keletą dailių, keletą papeikiamų žodžių; komisaro pavaduotojas tuos lietuvių reikalavimus priėmęs ir tuo susirinkimas pasibaigęs.

Klaipėdos krašto mišrus giedotojų choras. Dirigentas Alfonsas Mikulskis. 1932 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mažoji Lietuva, 1919 m. balandžio 26 d. „Lietuva“, p. 3.

Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65023