1919 m. balandžio 4 d. | Valst. Tarybos prezidento Smetonos sutikimas Kaune

Balandžio 1 d. grįžo iš užsienio Valstybės Tarybos prezidentas A. Smetona. Sutikti į stotį atėjo, Valstybės Tarybos vice-prezidentas p. Stasys Šilingas, Valstybės Tarybos sekretorius p. Čarneckis ir kun. Petrulis.

Balandžio 1 d. grįžo iš užsienio Valstybės Tarybos prezidentas A. Smetona.

Sutikti į stotį atėjo, Valstybės Tarybos vice-prezidentas p. Stasys Šilingas, Valstybės Tarybos sekretorius p. Čarneckis ir kun. Petrulis.

<…>

Traukinys atėjo apie 4 val. po pietų. Iš traukinio išlipo Valstybės Tarybos prezidentas p. A. Smetona lydimas L.V. pasiuntinio Danijoje p. Savickio ir Valstybės Tarybos nario daktaro Aleknos. Pirmas pasveikino Valstybės Tarybos vice-prezidentas p. S. Šilingas Ministerių kabineto vardu sveikino Ministerių Pirmininko pavaduotojas p. A. Stulginskis ir Prancūzijos karinė Misija.

Valstybės Tarybos prezidentas trumpai atsakęs į kalbas priėjo prie garbės sargybos ir tarė: Sveiki vyrai! Garbės sargyba atsakė: Lai gyvuoja Lietuva!

V. Tarybos prezidentas trumpai prakalbėjęs į sargybinius ant perono išėjo per stoties rūmą, pasveikino ir prakalbėjo į husarų sargybą, stovinčią prieš stotį, įsėdęs į automobilį, lydimas V. Tarybos Vice-prezidento, L. V. Tarybos sekretorių, L. Valstybės pasiuntiniu Vokietijoje, Šveicarijoje, prancūzų Misijos ir kavalerijos sargybinių, nuvažiavo į jam parengtą būtą Laivės Alėja Nr. 6.

Čia Valstybės Tarybos prezidentas sutiko keletas L. V. Tarybos narių. Po valandos prie L. Valstybės prezidento buto buvo pastatyta garbės sargyba.

Lietuvos prezidentas A. Smetona ir jį lydintys asmenys laive. Klaipėda. 1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Valst. Tarybos prezidento Smetonos sutikimas Kaune (1919, Balandžio 4), Lietuva (70), p. 1. [žiūrėta 2019-02-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65018&seqNr=1