1919 m. balandžio 6 d. | Iškilminga priesaikai ir pasižadėjimas

Ketvirta valanda: svečių pilna salė, dauguma stovi kitame kambary. Salė išpuošta tautinėmis vėliavomis. Prie įėjimo ir salėje stovi karo mokyklos mokinių garbės sargyba. […] Val. Prezidentas Antanas Smetona duoda iškilmingą priesaiką.

Iškilminga Lietuvos Valstybės Prezidento ir L. Val. Tarybos narių priesaikai ir pasižadėjimas

Ketvirta valanda: svečių pilna salė, dauguma stovi kitame kambary. Salė išpuošta tautinėmis vėliavomis. Prie įėjimo ir salėje stovi karo mokyklos mokinių garbės sargyba. […]

Val. Prezidentas Antanas Smetona duoda iškilmingą priesaiką.

Muzika griežia Tautos himną. Priesaikos formula perskaitoma gudų ir žydų kalbomis.

Iš eilės eina priesaika Val. Tar. narių.

J u s t i n a s   S t a u g a i t i s   liet. katalikų grupės vardu skaito priesaikos formulą. Visi bučiuoja kryžių.

Toliau eina gudų katalikų grupės priesaika, gudų pravoslavų ir žydų; toliau eina iškilmingi pasižadėjimai, kuriuos daro iš lietuvių   J.  Šaulys ,  A l e k n a ,  Š e r n a s   ir žydų –   R o z e n b a u m a s.

Valstybės Tar. posėdis pasibaigia 4 v. 23 m. Muzika griežia himną. Tar. nariai šaukia „Valio Val. Prezidentą“. Muzika vėl griežia tautos himną. Šiuo iškilmės baigiasi.

 

Atvirukas. Pirmasis Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona. Išleido O. Vitkauskytės knygynas Kaune. 1922 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Iškilminga Lietuvos Valstybės Prezidento ir L. Val. Tarybos narių priesaikai ir pasižadėjimas (1919, Balandžio 8). Lietuva (73), p. 1–2. [žiūrėta 2019-03-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65015&seqNr=1; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65015&seqNr=2