1919 m. balandžio 8 d. | Visuotinas „Saulės“ susirinkimas

Visuotinas „Saulės“ susirinkimas. Balandžio 8 d. 2 val. po piet „Saulės“ namuose įvyko visuotinis „Saulės“ Dr. susirinkimas. Per. Dovydaitis kalbėjo apie Draugijos veikimą ir „Saulės“ gimnazijos stovį.

Visuotinas „Saulės“ susirinkimas. Balandžio 8 d. 2 val. po piet „Saulės“ namuose įvyko visuotinis „Saulės“ Dr. susirinkimas. Per. Dovydaitis kalbėjo apie Draugijos veikimą ir „Saulės“ gimnazijos stovį. K. Janulionis pranešė apie karo stovį nuo balandžio mėn. 4 d. 1918 m. iki š. m. kovo 1 dienos. Pajamų buvo arti 170 tūkst. Mr., išlaidų arti 128 tūkst. J. Vokietaitis pranešė apie „Saulės“ veikimą iš bėgus Rusijon.

Iš skyrių buvo šie pranešimai: Rokiškio „Saulės“ gimnazijos stovis, kur užėjus bolševikams, gimnazija tapo nacionalizuota. Mokytojai ir tėvai, nepatenkinti bolševikų mokykla, laukia išliuosavimo. Panevėžio „Saulės“ draugija yra įsteigusi 7 kl. gimnaziją ir 4 kl. moterų gimnaziją, vakarinius kursus ir muzikos mokyklą. Užėjus bolševikams, visos draugijos buvo uždarytos. Bolševikams išėjus iš Panevėžio, mokytojų Taryba nusistatė prieš „Saulę“ ir išreiškė norą tapti Valstybine gimnazija. Utenos „Saulės“ 3 kl. gimnazija veikia gerai. Bet bolševikams užėjus, turėjo pertraukti.

Susirinkimas, apsvarstęs Panevėžio gimnazijos mokytojų nutarimą perduoti gimnaziją valdžiai, nutarė skaityti gimnaziją „Saulės“ nuosavybe ir bendrai visas gimnazijas ir mokyklas laikyti savo žinioje.

Perrinkta valdyba, į kurią išrinkta pirm. Per. Alšauskas, K. Jakubauskas, p. Alšauskas, J. Vokietaitis, Zinkevičaitė, Valavičaitė, Radzevičius. Kandidatai per. Dambrauskas ir garalevičius.

Per. Dovydaitis pasiūlė perduoti „Saulės“ Kauno gimnaziją Valdžios žinion. Pasiūlymas atmestas.

Patiektoji sąmata apie 690 tūk. mr. priimta.

„Saulės“ rūmai, XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kauno kronika, „Lietuva“, 1919 m. balandžio 12 d., Nr. 77, p. 2. [žiūrėta 2019-03-28]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65033