1919 m. balandžio 9 d. | Atsišaukimas į Lietuvos moteris

Taigi atėjus reikalui Lietuvos sūnūs, niekeno neverčiami, stvėrėsi ginklo ir lieja savo kraują gindami Tėvynę, kęsdami visokį vargą šaltuose apkasuose. Todėl mes, Lietuvos moterys, skaitykime savo pareigą kuom galint padėti, paguosti, palinksminti karžygius, aukojančius gyvybę mūsų Tėvynės labui.

Štai jau kuris laikas, kaip narsi Lietuvos kariuomenė drąsiai kovoja su godžiais bolševikais, kurie nori iš mus paveržti laisvę, turtus, o mūsų derlingą žemelę paversti pūdimais, palikdami mums vien vargą ir badą. Taigi atėjus reikalui Lietuvos sūnūs, niekeno neverčiami, stvėrėsi ginklo ir lieja savo kraują gindami Tėvynę, kęsdami visokį vargą šaltuose apkasuose. Todėl mes, Lietuvos moterys, skaitykime savo pareigą kuom galint padėti, paguosti, palinksminti karžygius, aukojančius gyvybę mūsų Tėvynės labui. Lai mūsų menkos dovanėlės parodys, jog mes atjaučiam Jų vargus ir branginame jų aukštus troškimus, lai mūsų jautri širdis ir duosni ranka sustiprina dvasią. Štai jau artinasi šv. Velykos, kurių visi mes laukiame, laukia jų ir mūsų broliai fronte, tik toji Šventė nepakeis jų kasdieninio gyvenimo, neatneš su savim ramumo ir poilsio. Tad į darbą moterys, ilgiau nelaukime: kiekviena mūsų aukokime ką galime, margučių, sviesto, sūrių, mėsą ir t. t. tegu tos menkos dovanėlės plaukia iš visų Lietuvos kampų, sodžių ir miestelių į frontą mūsų broliams. Kad tas darbas geriau vyktų, reikia plėstis į kuopas, rinkti tam tikras komisijas, kurios surinkę minėtas aukas susitars su artimiausia karo valdžia, kuri pasirūpins nusiųsti Lietuvos moterų dovanas frontan, Tat imkimės darbo, kad nepavėluotume!

Panemunės L. K.

Moterų Draugija

Lietuvių katalikių moterų draugija, Joniškio skyrius. 1932 m.


Šaltinis: Atsišaukimas į Lietuvos moteris (1919, Balandžio 9), Lietuva (74), p. 2. [žiūrėta 2019-03-04]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65014&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/CDM/LIMIS-50000001165875?exId=409354&seqNr=1