1919 m. birželio 16 d. | Mazosios Lietuwos Sziaure paeina po Tautu Sajunga!

Taigi Mažosios Lietuwos Sziaurē, t.e. Krasztas į Sziaurę už Nemuno isztikro tampa atskiramas nů Wokietijos; jis paeina po Tautų Sąjungos Waldymu.

Panedēlio Wakare ant Zēg. puse 7 Wokiecziai gawo Talkininkų (Santarwininkų) Atsiliepimą. […]

Jų užmanytasis Pakajus yra teisingas ir pritinka Ginklus sustabdant suderētoms Iszlygoms. Pagal szitas Wokietija prižadējo Lenkijai důti Ůstą. O tas tegali būti tik Danska. Danska dēlto nů Wokietijos atskirama. Wis dēlto ji pasilieka walnu, sawę patį waldancziu Miestu. Lenkija jame gaus gaspadoriszkų Tiesų, bet wis dēlto ji nebus Lenkijos Dalis. – Taigi Santarwininkai atmetē Wokieczių Wyriausybēs Pasiulymą, Lenkams důti Klaipēdą ir Karaliauczių. Taigi jiems uždēkawojame, kad walni pasiliekam nů Lenkų, walni pastojame nů mus Lenkams iszdůti norējusių Sriowių.

Taigi Mažosios Lietuwos Sziaurē, t.e. Krasztas į Sziaurę už Nemuno isztikro tampa atskiramas nů Wokietijos; jis paeina po Tautų Sąjungos Waldymu, Žinios ir Apsaugos ir pastoja walnas nů wisų Wokietijos Karo Pasekmių Kasztų. Su Didž. Lietuwa taps weik užmegzti artimi broliszki Rysziai. […]

Atvirukas. „Klaipėdos kraštas“. Piešė Jomantas. Išleido „Atžala“, Laisvės al. 16. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mazosios Lietuwos Sziaure paeina po Tautu Sajunga! (1919, Birželio 19). Prusu Lietuwiu Balsas (60), p. 1. [žiūrėta 2019-05-23]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=159534&seqNr=1