1919 m. birželio 17 d. | Vilniaus lietuvių susirinkimas

L. V. L. Komitetas, ligi tik pasirodžius lenkams, pasiėmė rolę lietuvių įstaigų globotojo, suimtųjų lietuvių užtarytojo ir vaduotojo ir keliaujančiųjų per Vilnių ir iš Vilniaus slaugytojo. Darbo buvo daug. Turto paėmimų, revizijų, areštų buvo begalės. 

Birželio 15 d. Lietuvių Blaivininkų sodo salėje susirinko 500-600 Vilniaus Lietuvių, nors tą dieną visą laiką lynojo. Laikinojo Vilniaus Lietuvių Komiteto apyskaita pradėjo sekretorius Ig. Jonynas.

Jis išdėstė priežastis, kurių dėlei vilniškiai lietuviai gavo susidaryti tą komitetą. L. V. L. Komitetas, ligi tik pasirodžius lenkams, pasiėmė rolę lietuvių įstaigų globotojo, suimtųjų lietuvių užtarytojo ir vaduotojo ir keliaujančiųjų per Vilnių ir iš Vilniaus slaugytojo. Darbo buvo daug. Turto paėmimų, revizijų, areštų buvo begalės. Lietuviai, lenkams atėjus, netekę duonos, šimtais bėgo iš miesto. Už visus reikėjo prašyti, kaulyti po kelis sykius, davinėti asmens paliūdymai, laiduoti už išleidžiamuosius iš kalėjimų ir k. dalykų.

Įdomus pranešėjo pažymėjimas, būk Vilnių paėmęs badas, kurs buvo ėmęs siausti bolševikų laikais.

Pirmininkas M. Biržiška labai atsargiai iliustravo Vilniaus lietuvių santykius su dabartinę lenkų valdžia ir su kariuomenės vyriausybe. Daugumą tų faktų jau esame savo laiku pažymėję.

Paskui apsakė savo įspūdžius, kurių buvo gavęs kelionėje į Kauną. Pranešė apie sumenkėjusią dabar vokiečių Lietuvoje įtaką apie savišką lietuvių valdymąsi ir kovą su vokiečiais-plėšikais. Lietuvos valdžia einanti tikruoju keliu į Lietuvos nepriklausomybę, nors tasai kelias digus. Malonu, kad visos partijos, perkentusios visokių neramybių ir sumišimų, pagaliau, tiek išsidirbo politiškai ir taktiškai, jog dabar sutartinai veikia, sudariusios koalicinį kabinetą.

<…>

Susirinkę pasiūlijo keletą rezoliucijų, kurias viešai pataisę, prašė pasiųsti Lietuvos valdžios reiškėjams.

Vilnius ir jo apylinkės. Foto J. Bulhakas


Šaltinis: Vilniaus lietuvių susirinkimas (1919 Birželio 17), Nepriklausomoji Lietuva (42), p. 2 [žiūrėta 2019-05-15]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000395128?exId=99234&seqNr=2