1919 m. birželio 21 d. | Agronomų suvažiavimas

Birželio 19 d. buvo agronomų suvažiavimas. Dalyvavo 15 žmonių. Buvo pirmiausia svarstoma agronomų sąjungos reikalingumas.

Agronomų suvažiavimas

Birželio 19 d. buvo agronomų suvažiavimas. Dalyvavo 15 žmonių. Buvo pirmiausia svarstoma agronomų sąjungos reikalingumas. Tokios sąjungos reikalingumui visi pritarė ir išrinko laikinąją jos valdybą į kurią įėjo: Aleksa, Kriaušiūnas, Kriščūnas, Skabeika ir Variakojis, kandidatais – Budrys ir Vaicekauskas. Agronomų sąjungos pirmininko pareigos teko Kriaučiūnui.

Į revizijos komisiją išrinko S. Klimą, Žmuidiną ir Šilkauskaitę.

Toliau kalbėjo ūkio literatūros gaminimo reikalu. Tam tikslui nutarta rašytojams honoraro mokėti už originalius raštus nuo 400 ligi 700 markių už lakštą, už vertimus – nuo 200 ligi 500markių.

Beto, suvažiavimas išreiškė noro, kad kuo veikiausiai pradėtų leisti žemės ūkio ekonomikos reikalams laikraštį.

Pirmojo Lietuvos agronomų suvažiavimo nariai. Kaunas. 1919 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Agronomų suvažiavimas (1919 Birželio 21), Lietuva (131), p. 2 [žiūrėta 2019-04-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65004&seqNr=2