1919 m. birželio 22 d. | Garlaivių varžytinės

Birželio 16 d. Jurbarke suvažiavę vokiečių kareiviai sukėlė mieste sumišimą: gatvėse apie garlaivį, kuriame šaudė iš šautuvų, baidė žmones, apšaudė lietuvių garlaivį, kuriame važiavo žmonės.

Dabar Nemunu plauko tarp Kauno ir Jurbarko vokiečių ir lietuvių garlaivių. Paveržti uždarbiui vokiečiai pamėgino šitokį dalyką: Birželio 16 d. Jurbarke suvažiavę vokiečių kareiviai sukėlė mieste sumišimą: gatvėse apie garlaivį, kuriame šaudė iš šautuvų, baidė žmones, apšaudė lietuvių garlaivį, kuriame važiavo žmonės ir sužeidė jauną žydę. Tas buvo rytą 6 val. kada iš Jurbarko išėjo lietuvių garlaivis, tikėdamies žmones suvilioti ir prispirti važiuoti antradienį vokiečių garlaiviu, išeinančiu 8 val. rytą. Atvykę mūsų kareiviai, vokiečius nubaidė ir ginkluoti  samdiniai išsislapstė visuose kraštuose. <…> Kada mūsiškiai šaudymais per garlaivio viršų signalizavo garlaiviui sustoti, šis pagreitino ėjimą ir baisiai vokiečiai stengėsi sukelti sumišimą tarp žmonių, prieš lietuvių kareivius, esą šaudžiusius į garlaivį, nors niekur nėra jokios žinios.

<…>

Tardymas ištirt ir mūsų kareiviai įvykdyns Nemunui tokia tvarka kokia vokiečiams yra negeistina, kad toliaus smaugtų mūsų krašte žmones, jų pramonę, jų ramybės darbą.

Garlaivis „Lietuvaitė“. XX a. I p. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Garlaivių varžytinės (1919 Birželio 22), Lietuva (132), p. 2 [žiūrėta 2019-04-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65003&seqNr=2