1919 m. birželio 27 d. | Švietimo reikalai

Pasibaigė <Šiaulių Pedagogų ir Specialistų Būrelio kursai visuose trijuose skyriuose: 1) Mokytojų prirengiamame skyriuj, 2) Pašto Telegrafo Telefono ir, 3) Sąskaitybos skyriuj. Nors dabar Būrelio jėgų vasaros atostogų metu yra mažiau, vis dėlto manoma švietimo darbą ir toliau varyti.

Gegužės 17 d. pasibaigė <Šiaulių Pedagogų ir Specialistų Būrelio kursai visuose trijuose skyriuose: 1) Mokytojų prirengiamame skyriuj, 2) Pašto Telegrafo Telefono ir, 3) Sąskaitybos skyriuj. Nors dabar Būrelio jėgų vasaros atostogų metu yra mažiau, vis dėlto manoma švietimo darbą ir toliau varyti. Netrukus apie liepos mėn., o gal kiek ir anksčiau manoma pradėti prirengiamuosius 2 mėnesius kursus į mokytojų seminariją, metinius mokyt. Kursus į Vidurinę Ūkio mokyklą ir kt.

Kiek vėliau, o gal tik rudenį atsižvelgiant į sąlygas. Būrelis nori pradėti 3-4 mėnesių kursus, kuriuos pabaigę mokiniai gautų tokių teisių, kaip ir baigusieji keturias gimnazijos klases. Dabar jau ruošia kursų programą, kurį patieks Švietimo Ministerijai patvirtinti gauti teisėms.

Rugpjūčio pabaigoj ir rugsėjo pradžioje Būrelis pradės <Sąskaitos ir Koperacijos Kursus>. Kursai turės du skyrius: 1) Bankų sąskaitybos ir 2) Koperatybinikai, o antrame koperacininkai, ypač vartotojų bendrovių specialistai. Kursai tęsis 4 mėnesius. Į kursus priims 4 klasių mokslo cenzo arba tolygaus išsilavinimo. Kvotimai bus visiems.

Apie kursų pradžią bus paskelbta vėliau, bet užsirašyti jau dabar galima Šiaulių gimnazijoje kasdien nuo 11 iki 12 val.

Jei Būrelis suras pakankamai mokytojų specialistų ir reikalingų mokslo įrankių, tai dar įtaisys ir kitų specialybių kursus.

Aušros alėja. XX a. pirmoji pusė. Šiauliai. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Padėtis Šiauliuose (1919 Birželio 27), Lietuva (136), p. 2 [žiūrėta 2019-04-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65100&seqNr=2