1919 m. birželio 29 d. | Suomių spauda apie Baltijos valstybes

Baltijos pajūrio valstybėms gresia vienas pavojus iš atsigaunančios Rusijos. Kadangi jau mažne visa Lietuva yra nusivaliusi nuo bolševikų, tai reiktų labiau kreipti akis į šitą valstybę.

Lietuva ir suomiai

„Helsingen Saumet“ 1919-V-12 Nr. 126 rašo:

„Dabar, kada Suomija yra pripažinta nepriklausoma valstybe, mes daugiau, negu pirma, turime siekti prie mūsų žemės atidalijimo nuo Rusijos. Pirmiausiai mes didžiai atsidėję sekame, kaip pavyks ėstams, latviams ir lietuviams jų siekimai, su šitomis valstybėmis mes turime daug bendrų reikalų, privalome turėti artimų santykių su jomis, nes iš rytų visiems gresia vienodas pavojus. Del to mes privalome ankštai susirišti su šitomis valstybėmis, kaip tik jos pasivaduos iš bolševikų.

Suomiai su ėstais jau iš sena turi artimų ryšių del aiškių priežasčių. Tuo tarpu latviai ir lietuviai lig šiolei stovėjo nuo mūsų nuošaliai. Lietuva yra didžiausia šitų valstybių, kaip savo plotais, taip ir gyventojų skaičiumi.

Būtinai reikalinga tuojau susijungti ir užmegsti artimų santykių su šita valstybe. Tai reikia daryti ne vien prekybos reikalu, bet ir del to, kad Lietuvai ir kitoms Baltijos pajūrio valstybėms gresia vienas pavojus iš atsigaunančios Rusijos. Kadangi jau mažne visa Lietuva yra nusivaliusi nuo bolševikų, tai reiktų labiau kreipti akis į šitą valstybę“.

Suomių kariškos organizacijos „Suojeluskunta“ vadai 5-ajame visuotiname Lietuvos šaulių sąjungos būrių atstovų suvažiavime. Sėdi prezidiume iš kairės: trečias Rapolas Skipitis, ketvirtas Vladas Putvinskis-Pūtvis. Sėdi pirmoje eilėje iš dešinės: pirmas generolas leitenantas Vladas Nagevičius, antras suomių pulkininkas Lauris Malmbergas. Senieji Lietuvos karininkų ramovės rūmai. Kaunas, 1926 m. birželio 17 d. (arba 19 d.). Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva ir suomiai“, Nepriklausomoji Lietuva, nr. 53, 1919 m. birželio mėn. 29 d., p. 2. [žiūrėta 2019-06-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000395128?exId=99224&seqNr=2