1919 m. birželio 4 d. | Studentų susirinkimas

Studentai išreiškė nepasitenkinimo trečiuoju kabinetu (Dovydaičio), prie kurio švietimo ministerija buvo dalinusi stipendijų studentams. Ministerijai prikiša, kad ji stipendijų dalinimo darbą atlikusi niekam beveik nežinant ir todėl stipendijų gavę tik tie, kurie pirmiau apie tai buvo kaž kokiais keliais patyrę.

– Studentų Susirinkimas. Birželio 4 d. „Saulė“ gimnazijos namuose buvo studentų susirinkimas, kuriam pirmininkavo A. Matulaitis. Susirinkę buvo per 40 žmonių. Iš pradžių ilgokai ginčytasi dėl susirinkimo dienotvarkės, kurią buvo patiekę studentų būrelis susirinkimui šaukti. Mat, patiektoje dienotvarkėje buvo be studentų organizacijos reikalo dar einamojo momento reikalai ir t.t. Čia kai kurie buvo nurodę, jog esą šių dienų aplinkybėms tokių dalykų svarstyti negalima. Pagaliau, balsavo ir priėmė patiektąją dienotvarkę.

Susirinkimas pripažino, kad dabar reikalinga yra bendra studentų organizacija, kuri gintų studentų reikalus ir atstovautų jiems. Iš karto buvo pasiūlyta susirinkimui išrinkti komisija, kuri pagamintų studentų organizacijos įstatų projektą ir sušauktų netrukus visos Lietuvos studentų suvažiavimą.. Be to, buvo paduota dar rezoliucija, kurioje pasakyta, kad ta komisija turėtų atstovauti studentų reikalams ligi bus sušauktas visuotinasis Lietuvos studentų suvažiavimas, tačiau šią rezoliuciją dauguma balsų atmetė. Slaptu balsavimu į komisiją išrinko: Brazytę, Kačergį, Pajaujį, Paltaroką ir Matulaitį. Lietuvos studentų suvažiavimą nutarė sušaukti birželio 15 dieną.

Einamojo momento reikalu kalbėjo apie studentų mobilizaciją. Šiuo reikalu padarė tam tikrą rezoliuciją, kurioje tarp kitko yra pabrėžta, jog turėtų būti mobilizuojami visi studentai be jokių išimčių, jog neturėtų būti vyriausybės įstaigose paliktas trečdalis valdininkų.

Buvo dar taromas stipendijų klausimas. Studentai išreiškė nepasitenkinimo trečiuoju kabinetu (Dovydaičio), prie kurio švietimo ministerija buvo dalinusi stipendijų studentams. Ministerijai prikiša, kad ji stipendijų dalinimo darbą atlikusi niekam beveik nežinant ir todėl stipendijų gavę tik tie, kurie pirmiau apie tai buvo kaž kokiais keliais patyrę.

Studentai bendrabutyje. 1926 m. Aleksandro Stulginskio universiteto muziejus


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. birželio 06 d., p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65094

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/ASUM/LIMIS-76425425