1919 m. birželio 9 d. | Lietuviai Amerikoje

Šale klebonijos, ant kiemo, burys jaunikaičių įsitaisė „tennis court“ ir dabar dažnai žaidžia. Tas pagirtina. Galėtų ir kitokių padorų žaislų įsitaisyti.

Kiekvienas atsimena praeito meto pasisekimą parapijos piknike. Taip ir šįmet bus. Gal dar labiaus pasiseks, nes jug dabar nekariaujama, bemaž visas jaunimas sugrįžęs. Taigi džiaugkimės. Su džiaugsmu galima ir uoliaus pasidarbuoti del parapijos pikniko. Jis atsibus liepos 27 d., National darže. Tai ar kas pasiliks tą dieną namieje? Juk tai bus kaip ir parapijos šventė!

*

Dabar, kuomet oras šiltas, užeikite Darbininkų Užeigon, 1447 So. 50th Ave., o ten atvėsite, nes ji visuomenei patarnauja.

*

Šale klebonijos, ant kiemo, burys jaunikaičių įsitaisė „tennis court“ ir dabar dažnai žaidžia. Tas pagirtina. Galėtų ir kitokių padorų žaislų įsitaisyti.

*

Boston, Mass. Gegužio 30 d. čia atsibuvo 300 vaikų lietuvių maršavimas. Prasidėjo nuo Šv. Petro bažnyčios. Ėjo gražiai sutvarkytomis eilėmis, nešini pirmoje vietoje kryžių, paskui vėliavėles ir altorėlius. Pobažnytinėje svetainėje buvo užkandžiai. […]

Algirdas Vokietaitis teniso korte. JAV, Misūrio valstija, Sen Čarlzas, 1963 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Draugas“, “, nr. 135, 1919 m. birželio 9 d., p. 3.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0001661471