1919 m. gegužės 10 d. | Palangos žvejai sveikina Lietuvos prezidentą

Mes sveikiname jūsų Ekscelenciją kaipo neilstantį darbininką ir turime vilties, kad Jusų Ekscelencija stengsis mus Palangos gyventojus suvienyti su mūsų tėvų žeme – Lietuva.

Jo Ekscelencijai ponui Lietuvos Prezidentui Smetonai Kaune.

Mes, jau iš istorijos žinoma Palangos žvejų sąjunga, šią valandą būdami svetimoje valdžioje, visa širdimi siekiame prie to, kad būtume prijungti prie mūsų tėvynės Lietuvos. Mes sveikiname jūsų Ekscelenciją kaipo neilstantį darbininką ir turime vilties, kad Jusų Ekscelencija stengsis mus Palangos gyventojus suvienyti su mūsų tėvų žeme – Lietuva.

Žvėjų Sąjungos pirmininkas

kun. Kasperavičius

Palanga. Katalikų bažnyčia. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Telegrama. Palangos žvejai sveikina Lietuvos prezidentą (1919, Gegužės 14). Lietuva (101), p. 1. [žiūrėta 2019-05-08]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65087&seqNr=1