1919 m. gegužės 13 d. | Nenori matyti amerikonų

Vienam angliško laikraščio korespondentui teko pasimatyti su generolu Ludendorffu, kuris buvo vos tik perskaitęs taikos sutartį. Tuo metu jis sėdėjo deskos civiliai apsitaisęs. Jis savo tarnaitei liepė įleisti amerikoną korespondentą.

Vienam angliško laikraščio korespondentui teko pasimatyti su generolu Ludendorffu, kuris buvo vos tik perskaitęs taikos sutartį.

Tuo metu jis sėdėjo deskos civiliai apsitaisęs. Jis savo tarnaitei liepė įleisti amerikoną korespondentą.

„Ar tamsta amerikonas!” paklausė jis ineinančio korespondentui. „Labai gerai. Bet aš dabar nemanau kalbėtis su amerikonais. Aš nieko neturiu pasakyti amerikonams“.

Po šito jis dėbtelėjęs į laikomą savo rankose laikraštį, užsimąstė trupučiuką ir tuojaus tarė:

„Dieve! Jei tai visa yra prezidento Wilsono keturiolika punktų, tad Amerika tegul eina sau pragaran“.

Paskui korepondentas aplankė admirolą von Tirpitz. Bet šis jo nepriėmė. Tik jo sekretorius korespondentui pranešė, kad jei jis manąs pasikalbėti apie admirolo rašomus atsiminimus, tad galįs sugrįžti apie 3:00 po pietų.

Buvęs Oberosto vadovas Erichas Ludendorfas. Nuotrauka iš „Kardas“, 1938, Nr.1, p.12


Šaltinis: Draugas, Nenori matyti amerikonų, 1919 05 13,  p. 1.

Fotografijos prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=4255&biRecordId=2338