1919 m. gegužės 15 d. | Amerikiečiai atsiuntė Lietuvos neturtėlių vaikams maisto

Iš Amerikos pradėjo plaukti Lietuvai maisto. Tarp kit ko jau yra gauta prieglaudų, neturčių vaikams mitimui pagerinti apie 10 000 pudų įvairių produktų: kvietinių miltų, kondensuoto (tirštinto, dėžutėse) pieno, kakao, pupų, cukraus, taukų, laukiama dar ryžių.

Iš Amerikos pradėjo plaukti Lietuvai maisto. Tarp kit ko jau yra gauta prieglaudų, neturčių vaikams mitimui pagerinti apie 10 000 pudų įvairių produktų: kvietinių miltų, kondensuoto (tirštinto, dėžutėse) pieno, kakao, pupų, cukraus, taukų, laukiama dar ryžių.

Šis maistas skiriamas tik neturtingiems vaikams iki 15 metų, neturtėlėms moterims žindančioms vaikus be tautos ir tikybos skirtumo. Nieks kits to maisto gauti negali.

<…>

Didžiausi šelpimo privalingi miestuose ir miesčiukuose, kur gyventojai susigrūdę ir produktai labai brangūs. Tačiau tasai maistas lygiai skiriamas ir neturtėlių vaikams kaimuose (sodžiuose) ir dvaruose. Tik ten sunkoka bus tai atlikti, kadangi Amerikiečių Komisija reikalauja, kad maistas būtų dalinamas vien pagamintas (virtas).

Užtat kreipiamės į visas labdaringas organizacijas, vietų savivaldybes, ypač į liaudies mokytojus, kad visi, kam jaunučių vargo prispaustų sustiprinimas, rūpi ir artimas, kuo stropiausiai padėtų šį sušelpimo darbą atlikti.

<…>

Labdarybės Skyrius prie Socialinės

Apsaugos Departamento.

Valstiečių šeima pietauja sodybos kieme. 1930. Lietuvos liaudies buities muziejus


Šaltinis: Amerikiečių Mait. Komisija atsiuntė Lietuvos neturtėlių vaikams maisto (1919 Gegužės 15), Lietuva (102), p. 2 [žiūrėta 2019-04-02]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65086&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LLBM/LIMIS-3362342