1919 m. gegužės 19 d. | Lietuvos turtai

Kas tai yra pavadinęs Lietuvos šalį tikra Kalifornija. Ar tikrai Lietuva savo turtais gal prilygti garsiai Amerikos Kalifornijai, kol kas neapsiimu čia spręsti, bet-gi esu netoli to, kad Lietuvą priskirti prie turtingesniųjų Europos šalių.

Kun J. D.

Kas tai yra pavadinęs Lietuvos šalį tikra Kalifornija. Ar tikrai Lietuva savo turtais gal prilygti garsiai Amerikos Kalifornijai, kol kas neapsiimu čia spręsti, bet-gi esu netoli to, kad Lietuvą priskirti prie turtingesniųjų Europos šalių. […]

Stambiausiu Lietuvos gamtos turtu yra jos garsųs miškai. Prekyba miškais tai viena stambesnių pamatinių šakų musų krašto pramonijos, kurios nepaprasto išsivystimo laukiama tuojaus po įsikurimui nepriklausomos musų tautos valstybēs.

Į kitus kraštus savo upēmis mes leisime ne vien gyvą mišką t. v. žaliąją, neapdirbtą medžiagą, bet iš nukirsto medžio, iš žaliosios medžiagos savo žemēje gaminsime pasauliui visokių medžio išdirbinių, kuriuos ikišiolai pasauliui gamindavo, supirkdami musų miškus, Vokiečiai, Anglai ir kiti, pateikdami savo šalių gyventojams gerus uždarbius medžio dirbtuvēse, ir išversdami musų gimtais turtais milionus savo pelno! […]

Su tuo gintaru lenktynių eina deimantai. Jie gaunami iš to raudonojo smiltinio akmens, apie kurį jau esame rašę. Reikia manyti, kad musų geologai sugebēs surasti tų lietuviškųjų brangumynų šaltinius, atras gintarą ir deimantus, kuomet ims tyrinēti tuos žemēs sluogsnius, kuriuose paprastai jie randasi, o kurių yra nemaža pas mus, ypač Mažoje Lietuvoje. Brangumynų, perlais vadinamųjų, kadaisiai pasitaikydavo rasti taip-gi Mažoje Lietuvoje, Drujos upēje ir kituose čia gretimuose upeliuose.

Trumpai kalbant, turime pasakyti, kad Lietuvos kraštas tai turtų kraštas. Tie visi musų gamtos turtai dar neliesti. Jie laukia tam tikrų specialistų mokslavyrių, kurie tuos turtus suseks, ištyrs ir parodys Lietuvos žmonēms, kaip juos naudoti savo gerovei ir viso krašto naudai. […]

Kauno apylinkės. Apie 1921–1922 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos turtai (1919, Gegužės mėn.). Lietuvos atstatymas (5 (15)), p. 129, 133. [žiūrėta 2019-05-14]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000260902?exId=24458&seqNr=1