1919 m. gegužės 23 d. | Vyriausias Lietuvos kariuomenės vadas Generolas Silvestras Žukauskas

Lietuvos nepriklausomybės obalsui išaušus, generolas Silvestras Žukauskas, kaip Lietuvos sūnus, stojo į Jos kovotojų eiles, kad gintų mūsų siekiamos nepriklausomybės. Gegužės 7 d. š. m. Lietuvos prezidento įsakymu paskirta jam eiti Vyriausio Lietuvos kariuomenės vado pareigas.

Vyriausias vadas generolas Silvestras Žukauskas gimė Šiaulių mieste 1865 met. gruodžio 31 d. Mokės Marijampolės gimnazijoj ir Vilniaus karo mokykloje, kurią pabaigęs 1887 metais pirmą rusų kareivijos karininko laipsnį.

Japonų karo metu buvo kulkosvydžių kuopos viršininku, kurią naujai sutvarkius gavo papulkininko laipsnį. Į šį pasaulio karą 314 Novoskolsko pulko vadu. Iš pat pradžios pulkas pateko į Varšuvos frontą, kur pasižymėjo kovose kairiajam ir dešiniajam Vyslos krantuos. Didesnę 1915 metų dalį kovojo su vokiečiais Lietuvos laukuos, ypač Dubysos fronte. Karo metu gavo paskyrimą į generolus ir ėjo brigados ir divizės viršininkų pareigas.

Pasižymėdamas narsumu keletą kartų pats vedė kareivius į ataką, kuriose buvo tris kart sužeistas ties Gombinu (Lenkijoje), Sostais (Lietuvoje) ir Linavardenu.

Turi visus kovos atsižymėjimo ženklus, taip pat ir Jurgio kardą.

Lietuvos nepriklausomybės obalsui išaušus, generolas Silvestras Žukauskas, kaip Lietuvos sūnus, stojo į Jos kovotojų eiles, kad gintų mūsų siekiamos nepriklausomybės. Gegužės 7 d. š. m. Lietuvos prezidento įsakymu paskirta jam eiti Vyriausio Lietuvos kariuomenės vado pareigas.

Generolas Silvestras Žukauskas. Kauno miesto muziejaus fondai.

 


Šaltinis: Vyriausias Lietuvos kariuomenės vadas Generolas Silvestras Žukauskas  (1919 Gegužės 23), Lietuva (109), p. 2 [žiūrėta 2019-04-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65079&seqNr=2