1919 m. gegužės 24 d. | Mūsų lakūnų nuopelnai

Vienas iš tikrų nuopelnų tai mūsų lakūnų žygiai atimant nuo bolševikų Panevėžį. Lakūnų darbai sumažino mūsų kariuomenės aukų, palengvino paimti tokių svarbių mums daiktų.

Dar jauna mūsų kariuomenė dar neseniai ji tik susidariusi, dar tik pradeda kariškus žygius, o jau daug yra žymėtinų nuopelnų, daug darbų, kuriuos mes turime gerai vertinti.

Vienas iš tikrų nuopelnų tai mūsų lakūnų žygiai atimant nuo bolševikų Panevėžį. Lakūnų darbai sumažino mūsų kariuomenės aukų, palengvino paimti tokių svarbių mums daiktų.

Dar prieš kovos pradžią, keturi mūsų aeroplanai, kaip varnai iškėlę sparnus pasirodė ties Panevėžiu. Saulėta diena, gražus oras, gerai padėjo atlikti aeroplanams jų darbe.

Bolševikai pajutę, kad jiems reikės išsinešt iš Panevėžio, pirmiausia norėjo išvežti turtų. Jie buvo suvarę daug vežimų iš kaimų į stotį, kur stovėjo traukinys. Pirmiausia mūsų lakūnai išsklaidė vežimus ties stotin. Traukinys, kuris turėjo vežti paskutinius turtus, pamatęs mūsų lakūnų darbus, pradėjo eiti iš Panevėžio. Du aeroplanai pradėjo jį vytis. Vienas iš vieno, kitas iš antro galo tuojau sustabdė traukinį, motoras buvo sugadintas.

Bolševikų raudonarmiečiai buvo susitelkę kolonomis, kad atremtų mūsų kariuomenės puolimą. Aeroplanai ir čia atliko savo darbą: jie pradėjo svaidyti bombomis į bolševikus. Tie išsigandę leidosi bėgti, aeroplanai nusileisdami net iki 20 metrų nuo žemės kulkosvydžiais retino bebėgančių bolševikų eiles, bolševikai guldavo žemėn, bet čia juos vėl prikeldavo mėtomos iš aeroplanų bombos.

Bolševikų išgąstį sunku apsakyti: pametę viską, per laukus, arimus ir pievas jie leidosi, kur kas žinojo gelbėti savo kailį. Dauguma krito kovos vietoj. Mūsų pėstininkai nubaigė lakūnų darbą, išsklaidytus bolševikus išvalė iš miesto.

<…>

Garbė mūsų lakūnams gerai atlikusiems savo pareigas!

<…>

Šios kovose dalyvavo ir aviacijos (lakstytojų) dalies viršininkas, karininkas Petronis.

 

A.-is.

Feliksas Vaitkus parskrenda į Kauną (pirmasis lėktuvas). 1935 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Mūsų lakūnų nuopelnai (1919 Gegužės 24), Lietuva (110), p. 2-3 [žiūrėta 2019-04-02]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65078&seqNr=2