1919 m. gegužės 26 d. | Lietuvių armijos Vyriausio Karo Vado pranešimas

Mūsų kariuomenė drauge su vokiečių kariuomene sėkmingai kovodama žengia pirmyn. Iki vakarui paimta eilė kaimų: Kovarsko-Balniko linijoje ir minimieji miesteliai.

18.V.1919 m.

Ukmergės fronte:

Mūsų kariuomenė drauge su vokiečių kariuomene sėkmingai kovodama žengia pirmyn. Iki vakarui paimta eilė kaimų: Kovarsko-Balniko linijoje ir minimieji miesteliai. Grobis: 1 armota, 7 kulkosvydžiai, arklių, vežimų, municijos, apsišarvavimo ir 60 belaisvių.

Panevėžio fronte:

Iki vakarui mūšiuose mūsų kariuomenė užėmė šiuos kaimus: Katinai, Barklainiai, Užukaliai, Jariškiai, Leoniškiai. Ties Jariškiais bolševikai smarkiai kontratakavo. Grobis: 7 kulkosvydžiai ir daug šovinių. Spaudžiami mūsų narsios kariuomenės bolševikai bėga. Mūsų aeroplanai, aktyviai dalyvaudami mūšiuose, išsprogdino keliose vietose geležinkelį ir bombomis ir kulkosvydžiais atakavo Panevėžio stotyje traukinį ir padarė sumišimą.

Visuose frontuose tęsiasi antpuoliai.

Šiuose mūšiuose karžygiškai žuvo kuopos vadas karininkas Nastopka.

20.V.1919 m.

Narsi lietuvių kariuomenė paėmė Panevėžį.

Vyriausias Karo Vadas

Generolas ŽUKAUSKAS.

Panevėžio miesto panorama. 1926–1927 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuvių armijos Vyriausio Karo Vado pranešimas (1919, Gegužės 26).Lietuvos ūkininkas (16), p. 1 [žiūrėta 2019-05-20]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13727&seqNr=1