1919 m. gegužės 27 d. | Lietuvių moterų globos komiteto steigiamasis susirinkimas

Gegužės 27 d. „Saulės“ gimnazijos bute buvo steigiamasis L. M. G. K. susirinkimas. Buvo priimtas ir patvirtintas komiteto statutas. Remiantis statutu, tikraisiais nariais tegali būti moters; vyrai gi turi patariamąjį balsą.

Gegužės 27 d. „Saulės“ gimnazijos bute buvo steigiamasis L. M. G. K. susirinkimas. Buvo priimtas ir patvirtintas komiteto statutas. Remiantis statutu, tikraisiais nariais tegali būti moters; vyrai gi turi patariamąjį balsą. Vyriausias komiteto tikslas – globoti vaikams, seniams, pavargėliams ir nukentėjusiems kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės. Susirinkimas nustatė nario mokesnį, būtent 5 markes kas mėnesis. Amžinaisiais nariais tampa tie, kurie įmoka ne mažiau kaip 1000 markių. Komiteto lėšos susideda iš narių mokesnių, pašalpų, aukų ir t. t. Į komiteto valdybą buvo išrinkta slaptu balsavimu: Sleževičienė, Naujalytė, Kekštienė, Galdikienė, ir Damijonaitienė. Toliau buvo išrinktos 3 kandidatės valdybai ir revizijos komisija. Dėl vėlaus laiko susirinkimas negalėjo svarstyti narių sumanymų ir kitų einamųjų reikalų.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. gegužės 29 d. p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65074