1919 m. gegužės 28 d. | Mobilizacijos paskelbimas

Kariškių kadro prirengimui visi Lietuvos piliečiai išėjusieji ne mažiau, kaip 4 klasių mokslą (gimnazijų, miesto ar kitų mokyklų) visi aukštųjų mokyklų studentai – 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 ir 1900 šaukiami ir mobilizuojami.

Kariškių kadro prirengimui visi Lietuvos piliečiai išėjusieji ne mažiau, kaip 4 klasių mokslą (gimnazijų, miesto ar kitų mokyklų) visi aukštųjų mokyklų studentai – 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 ir 1900 šaukiami ir mobilizuojami.

Visi turi ne vėliau š. m. birželio mėn. 10 dienos užsiregistruoti pas Apskričių Viršininkus gyvenamoj vietoj.

Sąrašai, sudarytieji registracijos metu, turi būti perduoti artimiausiems komendantams.

Visu mobilizuotus vyrus komendantai privalo išsiųsti Kaunan Krašto Apsaugos Ministerijos žiniai ligi š. m. birželio m. 20 d., teikiant jiems palengvinimų ir išduodant pinigų kelionei.

Paliuosuojami Apskričių Viršininkai, milicijos vadai, vidurinių mokyklų vedėjai ir vidurinių mokyklų moksleiviai, tebeeinantieji mokslą.

Būtinai reikalingi valdininkai gali būti paliuosuoti tik atatinkamoms Ministerijoms su Krašto Apsaugos Minsiterija susitarus, bei ne daugiau 1/5 dalie mobilizaciją šaukiamųjų tos Ministerijos valdininkų.

 

(pas.) A. Smetona

Valstybės Prezidentas

 

(pas.) M. Šleževičius

Minsiteris Pirmininkas

 

(pas.)Merkis

Krašto Apsaugos Ministeris

 

(pas.) T. Petkevičius

Ministerių Kabineto Reikalų Vedėjas


Šaltinis: Mobilizacijos paskelbimas (1919 Gegužės 28), Lietuva (113), p. 1 [žiūrėta 2019-04-16]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65075&seqNr=1