1919 m. gegužės 30 d. | Vainikų diena

Šiandien tūkstančiai žmonių susirenka į kapines atlankyti savo mylimuosius nabašninkus. Tas gražusis paprotys Amerikoje prasidėjo tuo po Naminės Karės. Gyvieji gerbė kareivius, mirusius toje karėje už juodų žmonių laisvę; gerbdami nešė vainikus dėti ant kareivių kapų.

Šiandien tūkstančiai žmonių susirenka į kapines atlankyti savo mylimuosius nabašninkus. Tas gražusis paprotys Amerikoje prasidėjo tuo po Naminės Karės. Gyvieji gerbė kareivius, mirusius toje karėje už juodų žmonių laisvę; gerbdami nešė vainikus dėti ant kareivių kapų. Veikiai įsigyveno paprotys puošti ne vien kareivių, bet ir visų savo giminių kapus. Dabar, 30 gegužio jau sustoja darbai Amerikoje, nes žmonės gerbia numirėlius.

Nesenai pasibaigė kita daug didesnė karė, todel šįmet kapų papuošimo šventė turi buti kur dar reikšmingesnė negu buvusios seniau.

Iš lietuvių tarpo karėje dalyvavo apie 25 tukstančiai vyrų. Apie du tukstančiai mirė nuo šuvių, durtuvų arba ligų. Tų brangių jaunikaičių lavonai ilsisi tolymoje svetimoje žemėje, bet mes gerbiame juos susirinkdami į šv. Kazimiero kapines.

Galima tikėtis gražaus oro. Vargonininkų choras papuoš iškilmes savo gražiomis giesmėmis.

Pasimelsime už mirusius, atsiminsime atsiskyrusius, pasirupinsime jų paliktais našlaičiais ir kitais vargstančiais iš musų tarpo.

Kol kas neturime vietos visiems susitelkti iš šito didžiojo miesto. Tegul nors vienijanti visus kapai taps visų mųs meilingo susitelkimo vieta.

Atvirukas. „Giesmė“. Skulptorius Antanas Aleksandravičius. Marijampolė, 1921 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Vainikų diena (1919, Gegužės 30). Draugas (127), p. 2. [žiūrėta 2019-05-09]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=196903&seqNr=2