1919 m. gegužės 31 d. | KONCERTAS Ateitininkų Sušelpimo Fondo naudai

1919 m. gegužės 31 d. Tilmanso salėj bus KONCERTAS Ateitininkų Sušelpimo Fondo naudai.

1919 m. gegužės 31 d. Tilmanso salėj bus KONCERTAS Ateitininkų Sušelpimo Fondo naudai.

Maloniai sutiko dalyvauti: P. p. M. Vaičkienė (sopranas), Čiurlienė, A. Vaičiūnas (bosas),

  1. Kamaitis (pianistas), V. Marcinkus (ten.),
  2. Vaičiūno vedamas mišrus choras dainuos

žymiausių mūsų kompozitorių dainų.

Duetas.

ŠOKIAI, žaidimai ir t.t.

Lietuviškas bufetas, Gėlės ir t.t.

Griež N pulko karo orkestras.

Pradžia lygiai 71/2 val. vakaro.

Bilietų galima gauti p. p. Vitkauskytės, Olšausko knygynuos ir „Laisvės“ redakcijos bute.

Vaidinimo dieną – salėje įeinant nuo 5 v. vakaro.

A.C.T.O. Komisija

Dainininkė Morta Grikštaitė-Vaičkienė. Kaunas, 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. gegužės 31 d., p. 4 [žiūrėta 2019-05-09]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65072