1919 m. gegužės 4 d. | „Vilkolakio“ susirinkimas

Praktikos gyvenimui įstatams išdirbti išrinkta tam tikra trijų asmenų komisija. Kliūbo prezidentu išrinktas poetas Balys Sruoga. Yra vilties, kad taip geidaujamas dailininkų kliūbas pradės platų gyvenimą.

Kauno kronika

„Vilkalakio“ susirinkimas. Gegužės 4 d, liaudies namų salej, buvo dailininkų kliubo, pasivadinusio „Vilkalakis“ steigiamasis susirinkimas. Į tą draugiją susispietė daug dailininkų ir dailės ūpo žmonių. Susirinkimą vedė poetas J. Mikuckis. Po ginčų ir pasiaiškinimų buvo nustatyti pagrindiniai dailininkų kliubo bruožai, kuriais kliubas mano gyvuoti. Susirinkusiųjų buvo viena mintis – būtinai reikia dailininkų kliubo, kuris galėtų spiesti visus dailininkus į vieną bendravimos kuopą. Praktikos gyvenimui įstatams išdirbti išrinkta tam tikra trijų asmenų komisija. Kliūbo prezidentu išrinktas poetas Balys Sruoga. Yra vilties, kad taip geidaujamas dailininkų kliūbas pradės platų gyvenimą.

Namas Maironio gatvėje Kaune, kur vaidino „Vilkolakis“.
Nuotrauka iš leidinio Valstybės muzikos mokykla. 1920-1930.
Kauno miesto muziejaus fondai


Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=6507

Šaltinis: Lietuva, 1919 05 06, p. 3.