1919 m. gegužės 5 d. | Dėl misijos Suomijoje ir Estijoje

Įgaunijoje dirba daugelis fabrikų ir jie siūlo lietuviams įvairios medžiagos. Siūloma taip pat dvi batarėjos sunkios artilerijos po 15.000 už armotą, prie to 11.000 šovinių po 200 už šovinį.

[Ministerių Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas karininko M. Gedgaudo pranešimas apie misiją Suomijoje ir Estijoje bei inžinieriaus T. Šulco pranešimas, protokolas]

Delegacijos Pirmininkas karininkas Gedgaudas praneša apie tos delegacijos veikimą. Įgaunijoje delegacija buvo priimta iš pradžių šaltai neištikinčiai. Toliau darbas ėjo gana gerai. […]

Įgaunijoje dirba daugelis fabrikų ir jie siūlo lietuviams įvairios medžiagos.

Siūloma taip pat dvi batarėjos sunkios artilerijos po 15.000 už armotą, prie to 11.000 šovinių po 200 už šovinį.

Šiaurės rusų korpuse yra daug lietuvių aficierių ir kareivių ligi 1.000–1500. Pulkininkas Bulach-Bolachovič, Lietuvos pavaldinys, atsistatęs tikslu surinkti esant šiaurės korpuse lietuvius ir grįžti Lietuvon su ginkluota pajiega. Daugelis yra Revelyje lietuvių įvairių specialistų, kurie nori grįžti Lietuvon. […]

Iš Suomijos galima gauti 3 generalinio štabo oficierius tikrus suomius, ne vokiečių orijentacijos, jų tarpe generolas Vitnes (prašo greito atsakymo).

Švedai siūlo kiek norint kariuomenės sunkiomis sąlygomis. Danai irgi siūlo lengvesnėmis sąlygomis ligi 5.000, kuriuos gali pristatyti per mėnesį.

Susisiekimo Ministerijos atstovas delegacijoje inž. Šulcas praneša: Liepojuje esą galima įsitaisyti savistovį Lietuvos uostą. Iš Revelio fabrikos „Dvigatel“ galima gauti vagonų. Sąlyga: metalą užsakyti užsienyje, kitą medžiagą jie turi. Galutinių kainų nenurodo. Pristatymo sąlygos pateikiamos.

Įgaunijoje laivyno statyti neapsiima. Galima gauti laivų iš Suomijos; 10 mažesnių laivų Nemunui gali sekančiai navigacijai pristatyti iš Helsinkų. Garvežių irgi galima gauti Suomijoj, klausimas geležinkelio platumo. Suomija vietoj pinigų norėtų gaut atlyginimą linais […]

Iš Kopenhagos t[u]ojau gali atsiųsti 2.000 bačkų silkių. […]

Banknotas. 1 markė. Estija. 1919 m. Pinigų muziejus.


Iliustracijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LBPM/LIMIS-35892936?exId=422865&seqNr=1

Šaltinis: Ministerių Kabineto posėdžio… protokolas (1919 m. gegužės 5 d.). Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai, t. 1, sudarė Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018, p. 330-333.