1919 m. gegužės 6 d. | Nenusiminkime!

Ko kito iš lenkų sunku buvo laukti, tai buvo numatyta. Bet numatoma, kad lenkai ilgai taip žaisti negalės. Nelabai linksma lenkams to žaidimo pradžia (jau panikoje iš Vilniaus išdūmė daug stambiųjų endekų); bet labai liūdnas gali būti galas.

Prisižiūrėjus dabartiniam politikos momentui Vilniuje, prisimena pasakos žodžiai: „tas vilkas – tą šunį, tas šuva – tą katę, toji katė – tą pelę, toji pelė – tą grūdą, tą grūdą per pusę!.. Nuo karo pradžios vėtra vėtrą veja. Netoli galas. […].

Lenkų manifestacijos, pamaldos ir mitingai dar sutelpa viename nedideliame cirke ir vienoje bažnyčioje.

Kad ir labai gyventojus kvietė papuošti trečiajai gegužės dienai savo namus, tačiau net miesto viduryje reti namai buvo papuošti.

Net krautuvės buvo neuždarytos… […]

Užėmė Vilnių, padarė cirke mitingą, paskaitė iš Varšuvos atvežtąsias rezoliucijas, pranešė apie tai Varšuvon, Seimas su džiaugsmu rezoliuciją apie Vilniaus prijungimą prie Lenkijos priėmė, atsiuntė Vilniun agitatorių būrį, kad kaip nors prikalbėjus siųsti Varšuvos Seiman nuo Vilniaus atstovus, nors pradžioje metų atsiųstuosius atmetė.

Ko kito iš lenkų sunku buvo laukti, tai buvo numatyta. Bet numatoma, kad lenkai ilgai taip žaisti negalės. Nelabai linksma lenkams to žaidimo pradžia (jau panikoje iš Vilniaus išdūmė daug stambiųjų endekų); bet labai liūdnas gali būti galas.

Dovboro-Musnickio legionieriai, paėmę Mogilevą, daug daugiau darė manifestacijų, o Varšuvos ir Mogilevo lenkų politikai jau tuomet buvo prijungę Mogilevo žemę prie Varšuvos. Bobruiske taip pat.

Kasgi gana greit pasirodė? Galas labai liūdnas.

Legionieriai kapituliavo, net nepasipriešinę.

Delto mums nereikia nusiminti. Ateitis greit paaiškės. […]

Nenusiminkime: jeigu lietuvių jėgų nesuskaldys – nepriklausomoji Lietuva bus!

Mes tikime, jog lietuviai petys į petį stos.

Atsišaukimas keliomis kalbomis į Vilniaus gyventojus, išplatintas Lenkijos kariuomenei užėmus miestą. 1919 m. balandžio 20 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.


Šaltinis: Stasys, Nenusiminkime! (1919, Gegužės 6). Nepriklausomoji Lietuva (9), p. 1. [žiūrėta 2019-04-24]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000395128?exId=99196&seqNr=1

Atsišaukimo prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001994466?exId=231859&seqNr=2