1919 m. gruodžio 10 d. | Ruošiamasi steigti aukštąją mokyklą Kaune

Susirinkimų vaisius yra nusprendimas steigti Kaune aukštąją mokyklą, pavadinus ją Aukštaisiais kursais.

Aukštieji kursai Kauno

Kilus sumanymui organizuoti Kauno Universiteto Kursus, Šv[i]etimo Ministerio įsakymu dar š. m. spalių m. 3 d. buvo sukviesta 5 žmonių komisija kursų reikalui svarstyti. Tos komisijos sudėtis buvo toki: Z. Žemaitis, J. Vabalas-Gudaitis, J. Raudonikis, prof. E. Volteris ir Pr. Mašiotas.

Universiteto kursų klausimui svarstyti toji komisija kvietė gausingesnių, įvairių profesijų žmonių, susirinkimų. Tų susirinkimų vaisius yra nusprendimas steigti Kaune aukštąją mokyklą, pavadinus ją Aukštaisiais kursais. […]

Organizaciniuose susirinkimuose nutarta reikalingu steigti šeši skyriai: 1) Humanitarinis mokslų skyrius (su numatomomis paskiau dalimis: Istorijos, Filologijos, Filosofijos ir Paidagogikos), 2) Visuomenės mokslų skyrius (Teisė, Sociologija), 3) Matematikos Fizikos, 4) Gamtos, 5) Medicinos ir 6) Technikos. […]

Švietimo Ministeriui jau įteikta Aukštųjų Kursų įstatymų projektas, skyrių dėstomųjų dalykų planas su lektorių parašais, ir kursams laikyti sąmata.

Aukštųjų kursų sąmatos proektas siekia 381.325 auks. Numatoma, kad pajamų gali buti iki 120.000 auks. (300 klausytojų po 200 auks. į pusmetį). Valstybė metams tiems kursams laikyti turėtų duoti 261.325 auksinių.

Lietuvos universitetas. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Aukštieji kursai Kauno“, Tauta, nr. 6, 1919 m. gruodžio 10 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120490&seqNr=2